Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL III.

historia ortopedickej protetiky

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každú stredu nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Protetické oddelenie (neskôr OOP) v Košiciach

Protetické oddelenie vzniklo 1. 7. 1964, jeho prvým vedúcim lekárom bol MUDr. Tibor Hajman, atestovaný chirurg, vrchnou sestrou Mária Lukáčová a vedúcim technikom Pavol Lörinc, ktorý viedol výrobnú časť pracoviska až do odchodu na dôchodok.

Od roku 1973 sa protetické oddelenie začalo nazývať oddelením ortopedickej protetiky FN L. Pasteura Košice. Sídlilo na Skladnej ulici v priestoroch bývalej služobne PROTETIKY n. p., ktorú od nej v roku 1963 prevzal KÚNZ Košice.

V 60. rokoch, rovnako ako na iných protetických oddeleniach, sa aj tu vykonávali výjazdy ortopedických technikov do zdravotníckych zariadení jednotlivých vtedajších OÚNZ podľa pravidelného plánu výjazdov. Oddelenie vykonávalo rovnaké činnosti ako ostatné oddelenia na Slovensku spomínané v iných častiach tejto knihy.

Aj tu sa merné podklady vrátane sadrových negatívov odosielali do vtedajšieho n. p. PROTETIKA, kde sa pomôcky vyrábali. Po odskúšaní pacientom boli pomôcky poslané do výrobného podniku a po dohotovení odovzdané, resp. odoslané pacientom. Podľa potreby oddelenie spolupracovalo i s vtedajším výrobným podnikom v ČR ERGON Praha, resp. Brno.

história ortopedickej technikky na Slovensku

Oddelenie sa aj napriek ťažkostiam neustále rozvíjalo. Postupne vzrástol počet kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a kvalifikovaných technicko-výrobných pracovníkov, čo v 80. rokoch umožnilo postupné preberanie výroby z PROTETIKY, n. p. (obrázky č. 67, 68, 69). Prinieslo to rozšírenie sortimentu vyrábaných pomôcok, skracovanie termínov dodania, využívanie nových moderných materiálov a polotovarov vo výrobe a celkové výrazné skvalitnenie liečebno-preventívnej starostlivosti o pohybovo hendikepovaných pacientov východoslovenského regiónu.

história ortopedickej technikky na Slovensku

história ortopedickej technikky na Slovensku

Od roku 1977 pracovala na oddelení ako odborný lekár – ortopéd MUDr. Ľudmila Homindová, ktorá bola 23. 2. 1982 menovaná primárkou oddelenia. V tejto funkcii pôsobila až do zrušenia oddelenia ortopedickej protetiky v roku 2000. Zastávala tiež funkciu krajského odborníka pre Východoslovenský kraj a bola členkou poradného zboru MZ pre odbor ortopedická protetika.

história ortopedickej technikky na Slovensku

MUDr. Ľudmila Homindová úzko spolupracovala pri založení katedry Biomedicínskeho inžinierstva na Technickej univerzite v Košiciach. Podieľala sa na výuke budúcich bioinžinierov viac ako 10 rokov.

Prechodnú dobu na ortopedickoprotetickom oddelení pôsobili MUDr. František Bugáň, CSc., MUDr. Judita Ondrejková a MUDr. Ľubica Jenčíková.

V novembri 1995 sa technicko-výrobná časť a ambulancia presťahovali zo Skladnej ulice do novej budovy Pavilónu XXVIII. v areáli FN L. Pasteura na Rastislavovej ulici (obrázky č. 71, 72, 73). V priebehu roka 1996 bola uvedená do prevádzky lôžková časť ortopedickoprotetického oddelenia. Vedúcim ortopedickým technikom bol Pavol Lörinc a vrchnou sestrou Anna Chamilová.

história ortopedickej technikky na Slovensku

história ortopedickej technikky na Slovensku

história ortopedickej technikky na Slovensku

Oddelenie plnilo úlohu centra ortopedickej protetiky pre východoslovenský región. Zabezpečovalo komplexnú liečebno-preventívnu a technickú starostlivosť vrátane možnosti hospitalizácie zdravotne ťažko postihnutých pacientov, ktorí si vyžadovali aplikáciu zložitej ortopedickej pomôcky. V novom oddelení sa okrem ambulantnej časti nachádzala aj rehabilitačná časť s kompletnou vodoliečbou (obrázok č. 74), elektroliečbou a telocvičňou a malá operačná zákroková sála.

história ortopedickej technikky na Slovensku

Po roku 1990 začali postupne vznikať súkromné ortopedickoprotetické pracoviská na území celého východného Slovenska. Zakladali ich technici, ktorí odišli z oddelenia ortopedickej protetiky. Ich odchod a vznik konkurenčných pracovísk podporovala najmä nepriaznivá situácia vo finančnom ohodnocovaní technikov, ale aj už spomínané problémy napríklad v zásobovaní či technickom vybavení pracovísk.

Postupné zhoršovanie situácie v technickej časti vyústilo do jej prechodu do súkromného sektora v roku 1999. Technickú časť prevzalo Centrum ortopedickej protetiky spol. s r. o. Centrum má v súčasnosti aj špecializovanú ambulanciu ortopedickej protetiky, v ktorej po jej založení pracovala od roku 2002 do roku 2005 MUDr. Ľudmila Homindová a od roku 2005 pracuje MUDr. Ján Krajči. (Text v tejto časti bol spracovaný na základe údajov poskytnutých MUDr. Ľudmilou Homindovou a MUDr. Janou Spišákovou.)

V dôsledku reštrukturalizácie nemocnice bolo v roku 2000 zrušené aj Oddelenie ortopedickej protetiky FN Luisa Pasteura Košice. V činnosti pokračovala len špecializovaná ambulancia ortopedickej protetiky pod vedením MUDr. Ľudmily Homindovej.

Od 1. 2. 2002 vedie špecializovanú ambulanciu ortopedickej protetiky MUDr. Jana Spišáková. Zdravotnou sestrou je od roku 2002 Mgr. Eva Semanová.

Vedľa ambulantnej zložky malo pracovisko k dispozícii vysunuté lôžka ortopedickej protetiky na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, ktoré viedla MUDr. Jana Spišáková. Pri ďalšej reštrukturalizácii v roku 2005 boli ako prvé zrušené protetické vysunuté lôžka. Fakultná nemocnica sa od roku 2010 premenovala na Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice.

V súčasnosti je špecializovaná ambulancia ortopedickej protetiky samostatným pracoviskom, ktoré spadá pod úsek LPS UN L. Pasteura Košice. Sídli v Pavilóne XXVIII na Rastislavovej ulici č. 43 (obrázok č. 71), kde pôvodne sídlilo Oddelenie ortopedickej protetiky. Ambulancia spolupracuje s Centrom ortopedickej protetiky spol. s r. o., ktoré sídli v tej istej budove, ale zároveň aj s inými technicko-výrobnými pracoviskami v rámci kraja.

Odborným zameraním špecializovaného ambulantného pracoviska je komplexná liečebno-preventívna a dispenzárna starostlivosť o pacientov so spádovou oblasťou Košického a Prešovského samosprávneho kraja, no v starostlivosti má aj pacientov z iných krajov Slovenska. Ambulancia zabezpečuje starostlivosť o pacientov s vrodenými vývojovými anomáliami horných a dolných končatín a chrbtice, DMO a inými neurologickými vývojovými ochoreniami. Lieči pacientov s deformitami chrbtice (obrázky č. 76 a 77), osovými úchylkami dolných končatín, so získanými deformitami a ochoreniami nohy. Taktiež sa venuje pacientom s amputáciami končatín, pacientom s úrazovým postihnutím alebo ochorením miechy i chrbtice s následnými parézami končatín a tiež degeneratívnym ochoreniam osteoartikulárneho aparátu a iným. V rámci liečby sa využívajú nielen najaktuálnejšie poznatky medicíny, ale aj poznatky iných vedných odborov a techniky. Snahou pracoviska je indikácia a aplikácia ortopedických pomôcok vyhotovených z najnovších materiálov a komponentov, ktoré ponúka súčasný trh technickej ortopédie.

história ortopedickej techniky na Slovensku

história ortopedickej techniky na Slovensku

V rámci pracoviska uviedli nové neuro-ortotické koncepty liečby pacientov s detskou mozgovou obrnou a parézami horných a dolných končatín, využívajúce špeciálne dynamické pohybové ortézy Lycra, aplikáciu špeciálnych Ultra-flex ortéz HK a DK, aplikáciu karbónových FCP ortéz DK, indikáciu a aplikáciu RGO ortéz na vertikalizáciu a chôdzu pacientov s chabými parézami dolných končatín. Pri protézovaní sa na pracovisku indikujú a aplikujú mikroprocesorom riadené protézy, bionické protézy DK a myoelektrické protézy HK.

Pracovisko úzko spolupracuje s fyziatricko-rehabilitačnými ambulanciami a lôžkovými oddeleniami, s Klinikou ortopédie a traumatológie pohybového aparátu UN L. Pasteura, ale aj s inými špecializovanými ortopedickými pracoviskami v rámci Slovenska a Českej republiky.

Okrem poskytovania liečebnopreventívnej a technicko-výrobnej starostlivosti, oddelenie vykonávalo a ambulancia vykonáva i v súčasnosti postgraduálnu výchovu lekárov pred špecializačnou atestáciou z ortopédie v problematike ortopedickej protetiky. Na podnet MUDr. Jany Spišákovej bola založená Sekcia ortopedickej protetiky pri SOTS. (Text v tejto časti bol spracovaný na základe údajov poskytnutých MUDr. Janou Spišákovou.)

Ďalším protetickým pracoviskom v Košiciach je od roku 2006 Neštátna ambulancia pre ochorenia pohybového aparátu, založená MUDr. Ľudmilou Homindovou. Ambulancia plní úlohy klasickej ortopedickej ambulancie a súčasne ortopedickoprotetickej ambulancie.

história ortopedickej techniky na Slovensku

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 67, 78: Archív fotiek Jozef Ondruš

Obrázok 68, 69, 70, 71, 72, 74: Archív fotiek MUDr. Ľudmila Homindová

Obrázok: 76, 77: Archív fotiek MUDr. Jana Spišáková

 

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This