Ortopedický magazín logo

Reklama

SK SaPA: Praktická sestra nie je sestra. Prestaňme klamať pacientov

SK SaPA: Praktická sestra nie je sestra. Prestaňme klamať pacientov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s odborníkmi v ošetrovateľstve vyzývajú poslancov NR SR aby na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zamietli hlasovať za Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Otvoreným listom sa obrátili na poslancov NR SR v mene takmer 38 000 sestier a pôrodných asistentiek, občanov tohto štátu, ktoré s nádejou privítali záväzok v Programovom vyhlásení vlády 2020, kde deklaruje zámer premenovania praktickej sestry z roku 2018 späť na zdravotníckeho asistenta. Podľa komory totiž praktická sestra nie je sestra. 

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

V súčasnosti sa deje úplný opak, ktorý nám opäť dáva signál, že slovenské ošetrovateľstvo, ako aj slovenské sestry nie sú akceptované ani ako odborníci, ani ako partneri a aj to je jednou z príčin, prečo máme nedostatok sestier. Pretože odborníci v danej problematike oslovení neboli, resp. ich názory boli ignorované. Žiaľ tí, ktorých sa táto téma týka – samotní zdravotnícki asistenti, ani sestry túto zmenu nikdy nežiadali. Neboli prizývaní k tvorbe tohto návrhu a sú právom rozčarovaní a nahnevaní, že o ich povolaniach rozhodujú predstavitelia nemocníc, zdravotníckych škôl, či podnikateľov, ktorí problematiku ošetrovateľstva nepoznajú. Ich jediným cieľom je hľadať krátkodobé a jednoduché riešenia nedostatku pracovníkov v zdravotníctve, ktoré ale v konečnom dôsledku neprinesie úžitok nikomu.

Predkladatelia návrhu sa opakovane snažia presvedčiť poslancov, že zmena názvu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent zvýši záujem o povolanie.

Preto uvádzame niekoľko dôvodov, pre ktoré je nevyhnutné tento právny návrh odmietnuť:

1.

Údajné zvýšenie záujmu o štúdium praktickej sestry na SZŠ ešte neznamená, že bude záujem aj o jeho výkon v praxi. Moderné prístupy v odbore ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania. Každému kvalitnému manažérovi je jasné, že k záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určite nepovedie označenie zdravotníckeho povolania. Naopak ide o prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobnostného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života atď. Je to mylná a zavádzajúca predstava, ktorá iba zbytočne zvyšuje napätie v ošetrovateľských tímoch, prispieva k zhoršovaniu vzťahov a spôsobuje chaos v radoch ošetrovateľských profesií. Opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skutočnosť zvýšila počet študentov o 40%. SKSaPA, ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku, ani spôsob, akým Asociácia dospela k tomuto záveru. A má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite.

Praktická sestra nie je sestra

2.

Navrhované označenie praktická sestra- asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z.z.. Mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie (praktická) sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou. A na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry-asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko. Avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent.

 

3.

Žiadne zdravotnícke povolanie by nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ tí, ktorí toto povolanie vykonávajú nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre jeho výkon. Navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Podľa článku 31 ods.3 tejto Smernice odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia, ktoré sa môžu vyjadriť aj ako ekvivalent kreditov ECTS a ktoré obsahujú aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje aspoň jednu tretinu a klinická odborná príprava predstavuje aspoň jednu polovicu trvania odbornej prípravy. Odborná príprava zdravotníckych asistentov (2 400 hodín) nespĺňa vyššie uvedenú požiadavku, ktorá je ustanovená pre získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania sestry.

 

4.

SKSaPA si dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúci z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. Ten si osvojili všetky krajiny EÚ. EFN odporúča model 4 – stupňového ošetrovania (Matrix 3+1), ktorý neporušuje smernice EÚ a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch.

V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier:

1. kategória „všeobecná sestra alebo registrovaná sestra“ – General Care Nurse (RN),
2. kategória je „sestra špecialistka“ – Specialist Nurse (SN),
3. kategória „sestra s pokročilou praxou“ – Advanced Nurse Practitioner (ANP), kde spadá aj ozajstná praktická sestra s VŠ II. stupňa.
Pozícia pre „zdravotníckeho asistenta“ – Healthcare Assistant (HCA), ktorý môže vykonávať činnosti len v spolupráci so sestrou, je uvedená ako súčasť ošetrovateľského tímu ako „+1“ v matici 3+1 .

 

5.

Predložený návrh nie je možné posúdiť inak, ako znižovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom návrhu je umožniť výkon povolania sestry preukázateľne menej kvalifikovanými praktickými sestrami – asistentmi. Nižšia kvalifikácie logicky znamená nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je totiž poskytovaná zdravotníckym pracovníkom, ktorá absolvoval kratšiu teoretickú aj praktickú prípravu. Dávame do pozornosti štúdiu: Nurse staffing end education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study (Linda H. Aiken & co. for the RN4CAST consortium ) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24581683/

 

6.

Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačného rozlíšenia právomocí na vykonávané činnosti v závislosti od dosiahnutého vzdelania, teda zjednodušene povedané je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov (praktických sestier) totožné, alebo takmer totožné. Činnosti sestier môžu a aj po navrhovanej zmene zák.č. 578/2004 Z.z. budú môcť ďalej vykonávať len sestry, v žiadnom prípade nie praktické sestry. Tieto budú oprávnené vykonávať len tie činnosti, ktoré sú aktuálne zverejnené vyhl. č. 321/2005 Z.z. zdravotníckym asistentom. Tieto kompetencie pokladáme za neprimerane rozsiahle a zrejme v rozpore so smernicou. Tu dovoľujeme poukázať , že napr. dve činnosti zverené v ČR zdravotníckym asistentom (podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie, a odoberanie žilovej krvi) boli v ČR posúdené ako také, ktoré nemôže vykonávať zdravotnícky asistent práve pre rozpor so smernicou č. 2005/36/ES. (stanovisko právnikov Úradu Vlády ČR, ktorí na túto skutočnosť poukázali, napriek tomu ostali vo vyhláške zachované). U nás sú tieto činnosti taktiež v rozpore so smernicou už zverené zdravotníckemu asistentovi.

7.

Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier – asistentov, ktorí nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách EÚ, teda zostanú pracovať na Slovensku je mylná. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt ošetrovateľstva práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejšími ekonomickými podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.

Týmto vyzývame poslancov, aby bez ohľadu na politickú príslušnosť k súčasnej opozícii, či ku koalícii z vyššie uvedených dôvodov nehlasovali za Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je najvyšší čas, aby ste ako zástupcovia občanov uznali prínos sestier a pôrodných asistentiek. Rovnako aj ostatných pracovníkov v ošetrovateľstve, venovali im adekvátnu pozornosť a neboli hluchí a slepí voči ich požiadavkám. Je to možno posledná možnosť, ako zvrátiť stav neustáleho úbytku sestier a zdravotníckych asistentov zo systému.

Zdroj: SK SaPA

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This