Ortopedický magazín logo

Reklama

Profil ortopedického technika

Ortopedický technik je medicínsko-technický pracovník v odbore technickej ortopédie. Ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý svoje vedomosti vkladá do vyhotovenia ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky.  Tá má najčastejšie za úlohu pomôcť pacientom s postihnutím pohybového aparátu kvôli vrodeným alebo získaným ochoreniam, poúrazovým stavom, stavom po traumatických amputáciách či onkologických ochoreniach. Od vyhotovenia ortopedicko-protetickej pomôcky bude závisieť kvalita ďalšieho života pacienta, jeho fyzického a psychického stavu.  

Povedané zjednodušene, ortopedický technik sa zapája do terapeutického systému v okamihu, keď lekár pacientovi stanoví diagnózu a navrhne jej liečbu, ktorej súčasťou môže byť aj predpis individuálnej ortopedicko-protetickej pomôcky. Tou pomôckou môže byť napríklad individuálna ortopedická obuv v prípadoch výraznejšieho poklesnutia klenieb nohy, chybného osového postavenia nohy alebo ortéza pri poranení štruktúr kolena. 

Po prijatí pacienta nasleduje štúdium zdravotnej dokumentácie, príprava, konzultácie, vyhodnotenie a určenie konkrétneho prevedenia potrebnej pomôcky, možné svalové testy, protetické alebo ortopedické vyhodnotenie pacienta na správnosť vyhotovenia pomôcky, tvorba materiálovej zostavy a konštrukčného plánu, výroba samotnej pomôcky a jej skúšanie pred finálnou aplikáciou, edukácia pacienta.

Ortopedickí technici zhotovujú, upravujú a opravujú individuálne ortopedicko-protetické pomôcky v závislosti od liečby nastavenej lekárom. Individuálne ortopedické pomôcky sa zhotovujú podľa individuálnych potrieb pacienta. Pri ich zhotovení sa vychádza z presných mier pacienta. 

Jednou z kategórií ortopedických pomôcok je ortopedická obuv a ortopedické vložky do konfekčnej obuvi. Značnú skupinu pacientov, ktorí potrebujú individuálnu obuv na liečenie zdravotných problémov, tvoria deti a mládež. 

Ďalšou kategóriou sú bandážne a nebandážne (pevné) ortézy. Aplikujú sa pri liečbe poranení alebo ochorení chrbtice, kĺbov (kolenný, ramenný, lakťový, bedrový, členkový), zápästia a pri iných ortopedických diagnózach.  Pri konzervatívnej liečbe pacienta zohrávajú dôležitú úlohu. 

Pacientom s amputovanými končatinami ortopedickí technici pomáhajú s navrátením mobility a stratených schopností pomocou protéz. Tie najmodernejšie umožňujú pacientom športovať, vykonávať prácu a ďalšie fyzické aktivity.

Detailne profil ortopedického technika popisuje Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách. (Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35382-2013 – OZdV zo dňa 1.8.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom)

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor ortopedický technik pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné činnosti v ortotike, protetike a kalceotike v ortopedicko-protetickej starostlivosti, vykonávať na úseku zhotovovania aopravy protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela, s prihliadnutím na ich funkčné i liečebné hodnoty.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti ortopédie a ortopedickej protetiky, materiálov, technológií zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok, zdravia a klinika chorôb, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, a odborná klinická prax.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne ivtíme, vpraktickej iteoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie aprejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny iosobnostný rozvoj, inováciu práce iprehlbovanie vedomostí azručností aje naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • podľa predpisu lekára samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti na úseku zhotovovania a opravy protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela, s prihliadnutím na ich funkčné i liečebné hodnoty,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

Absolvent sa uplatní ako odborný zdravotnícky pracovník v zariadeniach ortopedickej protetiky a vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

6.2 Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

Absolvent má:

 • –  logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 • –  porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,morálne
 • –  zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 • –  identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
 • –  vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 • –  vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 • –  popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 • –  definovať svoje ciele a prognózy,
 • –  určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
 • –  zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

Absolvent má:

 • – správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • –  spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • –  riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • –  identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • –  posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • –  kriticky hodnotiť získané informácie,
 • –  formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • –  overovať a interpretovať získané údaje,
 • –  pracovať s elektronickou poštou,
 • –  pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

 • –  prejaviť empatiu a sebareflexiu,
 • –  vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 • –  pozitívne motivovať seba a druhých,
 • –  ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
 • –  stanoviť priority cieľov,
 • –  predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh preostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopníurčené kompetencie zvládnuť,
 • –  prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 • –  konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvaťdruhých,
 • –  budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
 • –  uzatvárať jasné dohody,
 • –  rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 • –  analyzovať hranice problému,
 • –  identifikovať oblasť dohody a rozporu,
 • –  určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory vdanom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečnéhooptimálneho riešenia,
 • –  spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
 • –  samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
 • –  určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch aosobnostnom raste,
 • –  predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatostiposudzovať návrhy druhých,
 • –  prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobnýmkonfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
 • 6.3. Odborné kompetencie

 • Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):
 • –  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • –  základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopístavbu, funkciu a vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ľudskomorganizme,
 • –  s dôrazom na pohybový aparát,
 • –  základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania aobnovovania, a
 • –  faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • –  základné subjektívne a objektívne prejavy ochorení a patologických stavov vjednotlivých klinických odboroch, prevenciu a stručný prehľad diagnostiky a terapie,
 • –  teoretické poznatky o náhlych stavoch, úrazoch, hromadných postihnutiach, ospôsoboch neodkladnej resuscitácie,
 • –  účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život
 • –  základy preventívneho lekárstva,
 • –  základy z pedagogiky a psychológie, zamerané na profesionálnu činnosťortopedického technika,
 • –  základné princípy zdravotníckej etiky
 • –  stratégiu, systém, finančné zabezpečenie a právne aspekty zdravotnej a ortopedicko-protetickej starostlivosti,
 • –  problematiku odboru ortopédie a ortopedickej protetiky,
 • –  technologické spôsoby spracovania, pracovné postupy a efektívne metódy prácepoužívané v ortopedickej protetike,
 • –  materiály potrebné na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok,
 • –  zásady kótovania, označovania presnosti, akosti povrchov, predpisovania materiálovna technických výkresoch,
 • –  nástroje, stroje a zariadenia používané na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok,
 • –  zásady tvorby a ochrany životného prostredia, najmä vo vzťahu k používanýmtechnológiám v ortopedickej protetike.
 • –  metódy spracovávania údajov a informačné systémy.

b) Požadované zručnosti
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • –  zvoliť správny postup a dodržiavať technologickú disciplínu,
 • –  dodržiavať ekonomické a ergonomické zretele práce,
 • –  rešpektovať merné podklady pre zhotovovanie individuálnej ortopedicko-protetickejpomôcky,
 • –  čítať výrobné výkresy nevyhnutné pri zhotovovaní ortopedicko- protetickýchpomôcok,
 • –  zvládnuť jednoduché skicovanie,
 • –  zvoliť si správny pracovný postup z hľadiska výrobnej praxe a bezpečnosti práce,pripraviť a použiť stroje, nástroje a náradie potrebné pri zhotovovaní ortopedicko-protetických pomôcok,
 • –  vybrať a použiť vhodný materiál potrebný na zhotovovanie konkrétnych častíortopedicko-protetických pomôcok,
 • –  pripraviť a používať správne náradie, nástroje a stroje potrebné pri zhotovovaníkonkrétnej ortopedicko-protetickej pomôcky,
 • –  zhotovovať výrobné výkresy a výrobnú dokumentáciu v ortopedickej protetike,
 • –  spájať rozličné druhy materiálov ručným i strojovým šitím, nitovaním a podobne,
 • –  zhotovovať sadrové pozitívy,
 • –  zhotovovať mäkké bandáže, kombinované ortopedické vložky,
 • –  opracovávať a spracovávať vrchnú useň a podšívkové materiály ručným a strojovýmspôsobom,
 • –  zhotovovať ortopedickú obuv na základe lekárskeho predpisu a deformácií dolnejkončatiny,
 • –  zhotoviť mechanické časti ortopedicko-protetických pomôcok a prístrojov, upraviťortopedické dielce z dreva, samostatne laminovať panvové koše,
 • –  samostatne pracovať podľa merných podkladov na zložitých ortopedicko-protetických pomôckach a robiť výstupnú kontrolu pomôcok a polotovarov,
 • –  uplatňovať zásady ochrany životného prostredia vo vzťahu k používanýmtechnológiám v ortopedickej protetike.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • –  morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
 • –  trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
 • –  komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
 • –  spoľahlivosťou, presnosťou,
 • –  primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
 • –  emocionálnou stabilitou,
 • –  diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 • –  iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
 • –  asertívnosťou, altruizmom,
 • –  zvládaním záťažových životných situácií,
 • –  schopnosťou pracovať v tíme i samostatne. 

red., ZDROJ: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Share This