Ortopedický magazín logo

Reklama

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov:

Obchodná spoločnosť epoc pro s.r.o., so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 51803615, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129608/B.

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. V rámci marketingových kampaní môžeme spracovávať pre účely týchto kampaní aj Vaše osobné údaje, ktoré ste nám priamo Vy neposkytli. V prípade, že by sme Vaše osobné údaje mali poskytnúť tretej osobe, budeme Vás o tom vopred informovať.

V prípade, ak nám poskytujete osobné údaje tretej osoby, je Vašou povinnosťou ju o tom vopred informovať a zabezpečiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávané automaticky sú tie, ktoré sú našej spoločnosti prístupné pri Vašej návšteve našej internetovej stránky (IP adresa, dátum a čas prístupu, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, nastavení Vášho jazyka) a môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich internetových stránkach, ktoré sú však anonymizované, takže nikto, vrátane našej spoločnosti nedokáže priradiť správanie sa na našich internetových stránkach ku konkrétnemu užívateľovi, resp. ku konkrétnej osobe.

Automaticky spracovávame aj cookies.

Dôvody spracovávania osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame prioritne z dôvodu riadneho vybavenia Vašej objednávky, zlepšovania našich služieb, hodnotenia našich služieb, uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánmi verejnej moci a kvôli marketingovej činnosti (iba s Vaším výslovným súhlasom so spracovaním osobných údajov na tento účel).

Osobné údaje spracovávame na základe uzavretia zmluvy, plnenia zo zmluvy, poskytovania relevantného obsahu na základe Vášho oprávneného záujmu.

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu výlučne za účelom poskytnutia plnenia Vašej osobe, pokiaľ nie je možné realizovať plnenie bez poskytnutia Vašich osobných údajov tretej osobe. Taktiež v prípade uloženia povinnosti sprístupniť Vaše osobné údaje orgánom štátnej moci, alebo v prípade vymáhania našich práv a rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Doba spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s Vašou osobou. V prípade udelenia súhlasu ku spracovaniu osobných údajov, budú Vašej osobné údaje spracovávané 7 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje je nevyhnutné spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi (napríklad pri daňových dokladoch je táto doba najmenej 10 rokov).

Z dôvodu zamedzenia neoprávneného prístupu a zneužitia Vašich osobných údajov sme zaviedli primerané opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru, ktoré priebežne kontrolujeme a zdokonaľujeme.

Práva týkajúce sa osobných údajov:

Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť alebo doplniť Vaše osobné údaje, právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu Vašich osobných údajov, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok právo na vymazanie niektorých Vašich osobných údajov v týchto prípadoch:

  1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
  2. Odvolali ste svoj súhlas a neexistuje žiaden iný právny dôvod na ich spracovanie,
  3. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a po prešetrení sa zistí, že Váš záujem prevažuje nad záujmom na spracovanie osobných údajov,
  4. Osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
  5. Povinnosť vymazať osobné údaje stanovuje osobitný predpis.

 

Taktiež máte právo na tieto informácie:

Účely spracovania Vašich osobných údajov.

Kategórie dotknutých osobných údajov.

Kto, okrem našej spoločnosti, je príjemcom Vašich osobných údajov.

Plánovaná doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje uložené.

Zdroj osobných údajov, pokiaľ neboli osobné údaje získané od Vás.

Orgán kontroly ochrany osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, t.č.: +421/2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Share This