Ortopedický magazín logo

Reklama

Prínos vybraných diplomových prác pre štúdium biblioterapie (recenzia diplomových prác)

štúdium biblioterapie

V roku 2018 som začala pôsobiť na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ako odborná asistentka s primárnym zameraním na vyučovanie a rozvoj liečebnopedagogicky orientovanej biblioterapie po tom, ako ju na katedre založila a vyše 25 rokov rozvíjala najmä doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.. 

V liečebnopedagogicky orientovanej biblioterapii sa zameriavame na pochopenie, porozumenie a prijatie životnej situácie, v ktorej sa človek nachádza, jeho bezpodmienečného prijatia a možností, ktoré má, posilňovania dobrého a  poskytnutie modelov správania, sprostredkovanie nádeje (Horňáková, 1999), podporu učenia a učenia sa, budovania a kontinuálnej kultivácie životných kompetencií, posilňovanie pozitívneho emocionálneho a estetického zážitku,  vedenie k hlbšiemu zmyslu bytia a pozitívnym životným hodnotám v rozšírenom holistickom bio-psycho-socio-spirituálnom koncepte ponímania zdravia človeka s využitím prostriedkov slovesného umenia (Majzlanová, 2018). 

Druhy biblioterapie

V rámci klinickej biblioterapie ide hlavne o zvládanie ochorení, funkčných porúch, ohrození zdravia a životných problémov súvisiacich so sťaženými životnými okolnosťami vyvolaných ochorením, postihnutím alebo inou poruchou zdravia s využitím prostriedkov literárneho umenia. Ďalej rozlišujeme vývinovú biblioterapiu dôležitú pri zabezpečovaní primeraného zvládania životných úloh a problémov patriacich k danej vývinovej etape. A tiež možno rozlišovať preventívnu biblioterapiu nápomocnú pri zabezpečovaní priebežnej psychohygieny a osobnostného rastu, prípadne pri niektorých jej metódach (terapeutický denník, terapeutické listy) aj na podporu profesionálneho rastu v pomáhajúcich profesiách (Kotrbová, Majzlanová, 2021; Kotrbová, 2022).

Dostalo sa mi možnosti spolupracovať  s ostatnými kolegyňami a kolegami, z ktorých niektorí boli ešte mojimi vysokoškolskými pedagógmi na Alma mater, na ktorej som pred vyše 20 rokmi vyštudovala ako sú napríklad tu vyššie citované autorky definícií prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. a doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.. A aj keď v porovnaní s nimi som za doterajšie obdobie pôsobenia na katedre zatiaľ odviedla len niekoľko diplomových prác, niektoré z nich priniesli zaujímavé informácie v súvislosti s biblioterapiou alebo liečebnou pedagogikou, ktoré stoja za zmienku a môžu predstavovať prípadné inšpirácie pre odborníkov pôsobiacich v praxi ako aj pacientov zaujímajúcich sa o problematiku podpornej terapie a rehabilitácie prostredníctvom menej frekventovaných nefarmakologických metód. Preto sa s nimi rada v tomto článku s vami podelím v podobe výberu zo študentských prác týkajúcich sa uplatnenia biblioterapie v klinickej praxi. V ďalších častiach potom k vývinovej a preventívnej biblioterapii.

V prípade záujmu o detailnejšie informácie možno požiadať o sprístupnenie konkrétnej práce prostredníctvom knižničných služieb alebo  osloviť priamo autora o poskytnutie práce alebo detailnejšie informácie.

Ku klinickej biblioterapii

Akademický rok 2020/2021

Prieskum uplatňovania biblioterapie

V diplomovej práci z roku 2021 s názvom Biblioterapia pri liečbe psychiatrických pacientov autorka Mgr. Jana Grznárová okrem 

  1. komplexného viacúrovňového pohľadu na problematiku starostlivosti o psychiatrických pacientov (pohľad pacienta, pohľad poskytovateľa starostlivosti, celospoločenský pohľad) a 
  2. viacdimenzionálneho prístupu k spracovaniu témy, ktorá odráža odporúčané medzinárodné trendy pre systém pomoci v psychiatrickej starostlivosti (prevencia, prvá pomoc, krízová intervencia, diagnostika, terapia – biologická, farmakoterapia, psychoterapeutická, liečebnopedagogická, sociálna; rehabilitácia a psychosociálna rehabilitácia; inštitucionálna/deinštitucionálna froma, komunitná starostlivosť, svojpomoc) ako aj
  3. užitočného popisu poslania liečebného pedagóga ako člena multiprofesionálneho tímu odborníkov psychiatrickej starostlivosti, 

prináša aj výsledky vlastného dotazníkového prieskumu. 

V období od júna 2020 do apríla 2021 distribuovala celkove (n = 349) kusov 46 položkového dotazníka pozostávajúceho z otvorených a zatvorených otázok do zdravotníckych zariadení ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti psychiatrickej starostlivosti na celom území Slovenska. Zozbierala celkove 59 úplne vyplnených dotazníkov (15 % návratnosť). Respondenti, medzi ktorými boli lekári, sestry, klinickí aj neklinickí psychológovia, liečební aj špeciálni pedagógovia pôsobiaci na pracoviskách psychiatrickej starostlivosti uviedli, že v 40 zariadeniach psychiatrickej starostlivosti  (= 67,8 % z celkového počtu oslovených) uplatňujú biblioterapia (67,8 %) ako doplnkovú liečba a to hlavne v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a zároveň je uplatňovaná ako druhá najčastejšie používaná hneď po arteterapii (74,6 %).

Najviac sa biblioterapia používa u poskytovateľov ústavnej psychiatrickej starostlivosti v Bratislavskom kraji

Podľa odpovedí respondentov väčšina zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti má k dispozícii vlastnú knižnicu určenú pre personál aj/alebo pacientov priamo na oddelení a ak nemá, spolupracuje s najbližšou verejnou knižnicou v lokalite. Autorka zistila, že z pohľadu územného členenia sa biblioterapia používa najviac u poskytovateľov ústavnej psychiatrickej starostlivosti v Bratislavskom kraji (30 % z celkového počtu zariadení); z pohľadu jednotlivých povolaní uplatňujú biblioterapiu najviac klinickí psychológovia; z pohľadu nadobudnutého vzdelania najviac zdravotnícki pracovníci s akreditovaným dlhodobým (viac ako 2 roky) výcvikom v psychoterapii alebo štátnou skúškou z biblioterapie. Z pohľadu frekvencie sa biblioterapeutické stretnutia realizujú v zariadeniach najčastejšie najmenej raz týždenne (47,5 % zariadení), pričom jedno stretnutie najčastejšie trvá 60 minút (75 % zariadení) a má skupinovú formu (80 % zariadení). 

97% opýtaných považuje biblioterapiu za prospešnú

Pokiaľ ide o multimodálny prístup v rámci realizovanej terapie býva biblioterapia podľa výsledkov z dotazníka kombinovaná hlavne s arteterapiou (92,5 % zariadení) a najmenej so psychomotorickou (15 %) a reminiscenčnou terapiou  (5 %). Pokiaľ ide o účinnosť terapie, 97,5 % opýtaných ju považuje za prospešnú pri liečbe psychiatrických pacientov, pričom za najúčinnejšie z biblioterapeutických techník považovali opýtaní písanie denníkov a „písanie listov“ (62,5 %), ďalej použitie svojpomocných kníh na podporu osobnostného rastu (57,5 %), rozprávkoterapiu (57 %), použitie autobiografií osôb s podobným osudom (42,5%), písanie životopisov ako beletrizovaných príbehov (40 %) a napokon vlastnú tvorbu a techniku dokončovanie príbehov (35 %). Autorka vďaka realizovanému prieskumu priniesla cenné informácie o situácii uplatňovania biblioterapie v zdravotníckych zariadeniach psychiatrickej starostlivosti v Slovenskej republike, ktoré dosiaľ  v takejto podobe neboli k dispozícii a ktoré možno – v  niektorej ďalšej práci alebo v rámci šírenia osvety rozvíjať ďalej. Podľa oponentského posudku výsledky prieskumu tiež poukázali na závislosť uplatnenia biblioterapie u psychicky chorých pacientov od dostupnosti informácií o jej možnostiach a účinkoch. 

Prepojenie biblioterapie s arteterapiou

Autorka ďalšej práce Mgr. Klaudia Siposová sa zaoberala uplatnením biblioterapie najmä u osôb s mentálnym postihnutím (ktoré majú prirodzene s hlavným postihnutím súvisiace pridružené somatické postihnutia). V práci s názvom Zmysluplnosť bytia u viacnásobne postihnutých (2021) demonštruje možnosti podpory interakcie, komunikácie a tvorivosti dospelých s mentálnym postihnutím prostredníctvom liečebnopedagogických intervencií na podporu zvládania problémov súvisiacich so vzťahmi. Veľmi cennou a pre ostatných kolegov pôsobiacich v praxi potenciálne inšpiratívnou časťou tejto práce (prirodzene okrem práce ako takej) je demonštrácia plynulého prepájania biblioterapie a arteterapie ako súčasti liečebnopedagogických stretnutí popísaných v rámci poskytnutých dvoch kazuistík, ktoré u klientov viedlo k spracovaniu osobne dôležitých tém.

Audioknihy, životopisy a iné

Autorka v úvode stretnutí, v ktorých potom s klientmi pokračovala arteterapeutickými technikami na podporu procesu použila audiknihu Kocúr v čižmách (rôzni interpreti, 2021), tlačenú knihu Secret Garden (Burmett, F. H., 2019), tlačenú knihu Príbeh umenia (Gombrich, E. H. 2006), knihu Století módy (2000), životopisnú knihu Frida Kahlo Beneath the Mirror (Souter, G., 2005) a knihu Hundertwasser (Restany, P., 2004). Ako školiteľka práce som vo svojom posudku odporúčala dopracovať teoretickú časť práce, v ktorej autorka spomína audioknihy ako jeden z prostriedkov biblioterapie, ešte o ďalšie známe prostriedky biblioterapie. Oponentka práce síce identifikovala viacero oprávnených výhrad k usporiadaniu textu diela, jeho formálnej štruktúre a logickému previazaniu, preto štátna skúšobná komisia autorke odporúčala zdieľať svoje profesionálne skúsenosti v podobe kratších odborných článkov až po potrebných korektúrach spomenutých náležitostí textu práce.

Odbor psychiatria, psychiatrické oddelenia všeobecných a špecializovaných nemocníc, psychiatrické nemocnice, stacionáre a iné zdravotnícke zariadenia psychiatrického zamerania pre deti, dospelých alebo seniorov a starostlivosť o mentálne zdravie sú už dlhodobo tradičným miestom pracovného uplatnenia liečebných pedagógov na Slovensku. Miestom realizácie biblioterapie v klinickej praxi ako doplnkovej liečby popri farmakologických intervenciách, sú však aj ambulancie liečebnej pedagogiky ako aj pracoviská zdravotníckych zariadení iných klinických odborov ako je psychiatria – ako sú napríklad na pracoviská pediatrie, neurológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, klinickej onkológie, geriatrie a podobne. Magisterská práca ďalšej autorky zasahuje do zatiaľ netradičného, ale tiež zreteľahodného klinického odboru uplatnenia liečebného pedagóga v rámci multidisciplinárneho tímu odborníkov, ktorým je gastroenterológia, prípadne aj poruchy látkovej premeny a výživy.

Faktografická literatúra

V roku 2021  obhajovala magisterskú prácu s názvom Zápalové ochorenia čriev u detí v kontexte výchovy a terapie aj  Mgr. et Mgr. Lenka Beniaková (2021). V tejto práci preukázala spôsobilosť plynule a zmysluplne prevziať informácie pochádzajúce z rôznych iných oblastí (medicína, psychológia, sociológia) s odborom liečebná pedagogika. Autorka ich dokázala vhodne doplniť vlastným grafickým spracovaním, ilustračnými snímkami s uvedením ich zdrojov a hoci biblioterapia v klinickej praxi nebola hlavnou témou jej práce, rada prezradím že bola jej pôvodným zámerom (autorka pri koncipovaní pôvodného zadania práce rátala skôr s vytvorením umeleckého literárneho diela charakteru rozprávky alebo iného príbehu pre deti so zápalovým ochorením čriev, ktorý by mal informačnú funkciu o možnostiach zvládania ochorenia, ktoré by potom odborne odôvodnila). Napokon prácu poňala širšie a priniesla zaujímavé informácie nielen k možnostiam zvládania sťaženej životnej situácie súvisiacej s ochorením, ale aj výsledky zahraničných skúseností s možnosťami intervencie. Autorka dokázala podávané informácie vhodne doplniť vlastným grafickým spracovaním a ilustračnými snímkami. 

Povolanie child life specialist

Vďaka štúdiu zahraničných zdrojov dostupných najmä prostredníctvom medzinárodnej vyhľadávacej databázy Cochrane (celkove čerpala z 83 informačných zdrojov, v ktorých našla 21 zahraničných štúdií o nefarmakologických intervenciách a systéme zdravotnej starostlivosti uplatňovanej pri pacientoch so zápalovým ochorením čriev, prípadne ich príbuzných), z ktorých vybrala najzaujímavejšie.  V literárnych zdrojoch o systémoch starostlivosti o deti s týmto ochorením a ich opatrovateľom v Izraeli, Nemecku a USA napríklad identifikovala označenie príslušnej pracovnej pozície zdravotníckeho pracovníka starajúceho sa o deti na úrovni porovnateľnej kompetenciami liečebného pedagóga s názvom „child life specialist“. V práci informovala o identifikovaných funkciách odborníka v rámci systému zdravotnej starostlivosti (podpora počas hospitalizácie, poradenstvo počas ambulantnej starostlivosti a pod.) alebo v rámci príslušnej organizačnej formálnej štruktúry (klinika detského zdravia, ambulantné pediatrické centrum). Spájajúcim prvkom všetkých zistení, ktoré autorke vyplynuli z analyzovaných zahraničných literárnych zdrojov bolo odporúčanie multiprofesionálnych tímov ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako efektívnej organizačnej štruktúry na podporu zdravia detí a ich rodín. Autorka konštatovala, že uvedené je aj v súlade s aktuálnymi medzinárodnými trendmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti presadzovanými panelom expertov Európskej komisie pre efektívne spôsoby investovania do zdravia z 10. júla 2014. 

V empirickej časti autorka poskytla hodnotenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti rodičmi detí alebo dospelými s ochorením čriev z hľadiska zastúpenia nefarmakologických intervencií zozbieraného prostredníctvom elektronicky distribuovaného 17 položkového dotazníka. Na základe spolupráce s organizáciou Slovak Crohn Club dala možnosť dotazník vyplniť celkove 6200 osloveným osobám patriacich do cieľovej skupiny dospelých s chronickým zápalovým ochorením čriev alebo ich príbuzných zo Slovenska a 498 z Českej republiky. Zber dát prebiehal vo februári až apríli 2021, dotazník vyplnilo celkove 50 respondentov, z toho 21 z Českej republiky.

Potrebné informačné materiály, brožúry a letáky

Autorka vďaka uskutočnenému dotazníkovému prieskumu priniesla zaujímavé informácie o prevažujúcom spôsobe prvého oboznámenia pacienta alebo zákonných zástupcov o ochorení a o veľmi slabom alebo problematickom prístupe k potrebným informáciám pred alebo počas hospitalizácie, slabej psychologickej podpore pred plánovaným operačným zákrokom a v období po ňom, ktoré vlastne predstavujú potenciál pre rozvoj potrebných informačných zdrojov – letákov, brožúr, beletrizovaných príbehov alebo audiokníh, webových stránok, prípadne mobilných aplikácií, hier a iných videopomôcok pre detských pacientov a ich opatrovateľov v pôsobnosti liečebných pedagógov. Podobne tiež potenciál pre rozvoj ďalších súvisiacich nefarmakologických intervencií, ako napríklad:

Podľa zistení z dotazníka by väčšina opýtaných uvítala lepší osobný kontakt a možnosti konzultácií s odborníkom (48 %) a to aj v domácom prostredí. Úplne najviac by však  uvítali osobné podporné skupinové stretnutia rodičov detí s chorením (52 %) a možnosť komplexnej nielen lekárskej starostlivosti ale aj inej odbornej starostlivosti. Sekundárnym výsledkom prieskumu bola informácia nedostupnosti možnosti priebežných konzultácií nielen s lekárom, ale hlavne nutričným terapeutom, ktorí respondentom chýbali a priamy kontakt s nimi v rámci ambulantného tímu odborníkov. Po krátkom oboznámení sa s úlohami a funkciami liečebného pedagóga, ktoré boli súčasťou dotazníka, by respondenti uvítali aj priebežné sprevádzanie, podporu a rozvoj nadobúdania životných kompetencií zo strany takéhoto odborníka ako člena ambulantného tímu, čo predstavuje potenciál pre budúci rozvoj podporných, stimulačných, motivačných a iných liečebnopedagogických programov v tejto cieľovej skupine pacientov a ich príbuzných. 

Podpora rodičov

Ako školiteľka práce som vo svojom posudku do budúcnosti – vzhľadom na veľkosť skúmanej vzorky –navrhovala namiesto aritmetického priemeru použiť radšej modus (= najčastejšie sa vyskytujúcu hodnota), ktorý má vyššiu výpovednú hodnotu a tiež lepšie popísať problematiku možných liečebnopedagogických intervencií na podporu rodičov detí s týmto ochorením, ktorí sú mnohokrát určujúcim prvkom spôsobu prežívania a zvládania s ochorením súvisiacich situácií u ich detí. Vzhľadom na širší záber zistení (komplexná starostlivosť, absencia dostupnosti nutričného terapeuta, absencia podpory zo strany multiprofesionálneho ambulantného tímu), štátna skúšobná komisia po úprave formálnej stránky práce odporúčala autorke zistenia publikovať nielen v odbornej liečebnopedagogickej komunite, ale aj v článkoch určených pre regulátorov zdravotnej starostlivosti. 

Podobne magisterská práca ďalšej autorky upriamuje pozornosť na skutočnosť, že biblioterapia v klinickej praxi sa netýka iba pôsobenia liečebných pedagógov na pracoviskách zdravotníckych zariadení v starostlivosti o pacientov, ale ju možno dobre uplatniť aj na podporu a riešenie problémov tých, ktorí sa o pacientov na týchto klinických pracoviskách starajú.

skupinová biblioterapia

Parémie, texty pietní a príbehy

Mgr. Alexandra Szabóová vo svojej práci s názvom Prevencia syndrómu vyhorenia na pracovisku (2021) demonštrovala, že liečebnopedagogická intervencia napríklad prostredníctvom práce s príbehmi, textami piesní, parémiami a podobne je možná, zmysluplná a vhodná aj ako nástroj na priebežné posilňovanie reziliencie, upevňovanie zdravia a zlepšenie kvality života u zdravotníckych pracovníkov priamo na pracovisku zdravotníckeho zariadenia. Práca je o to cennejšia, že bola úspešne realizovaná v období zvýšenej pracovnej záťaže zdravotníckych pracovníkov ústavnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku celospoločensky uplatňovaných protiepidemických opatrení na ochranu pred ochorením Covid-19. A keďže sa podľa anotácie sa autorka zaberala hlavne možnosťami sekundárnej prevencie (= prevencie u osôb v riziku), prináša cenné informácie, námety a inšpirácie nielen pre liečebných pedagógov, ale aj pre manažérov zdravotnej starostlivosti a zamestnávateľov ako možno liečebnopedagogickými nástrojmi prispieť k uľahčeniu situácie zdravotníckych pracovníkov ako zamestnancov zdravotníckych zariadení, na ktorých pleciach leží nielen zodpovednosť za zdravie ostatných (pacientov), ale aby toto vôbec bolo možné, v prvom rade a práve preto a v tomto celospoločenskom záujme starostlivosti o iných aj zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. 

Ako školiteľka práce som odporúčala na vyhodnotenie výsledkov realizovaných intervencií zvoliť iné prehľadnejšie grafické spracovanie; upevnenie novonadobudnutých kompetencií; rozšírenie odporúčaní práce o prípadné organizačné a vzdelávacie opatrenia na úrovni organizácie, ako sú napríklad systematické vzdelávacie programy, vznik podporných intervíznych a supervíznych skupín priamo na pracovisku a ďalšie. Oponentka práce okrem toho, že ocenila prínos aj spôsob spracovania práce, autorke do budúcnosti odporúčala viac priestoru venovať výsledkom a diskusii a určite sa ďalej  témou zaoberať, nakoľko je veľmi aktuálna. 

Budovanie systémov prevencie na pracoviskách

V tejto súvislosti ešte možno spomenúť, že októbri 2021 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov – vzhľadom na ňou analyzované dáta a výsledky dostupných medzinárodných a národných štúdií ako aj konkrétnych kazuistík (odprezentované aj na Festivale  kazuistík Nižná v septembri 2021) – iniciovala na pôde Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie predloženie dokumentu „Návrh na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku“, ktorý bol v Rade vlády Slovenskej republiky schválený vo februári 2022. 

1. júna 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uverejnilo dopytovo orientovanú výzvu na podávanie projektov na „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, v rámci ktorej môžu zdravotnícke zariadenia ako zamestnávatelia v termínoch do 20. 7. 2022 (1. kolo), 12. 9. 2022 (2. kolo) a 17. 10. 2022 (3. kolo) žiadať o nenávratný finančný príspevok na podporu vzdelávania zamestnancov (MPSVaR SR, 2022), teda aj na podporu vzdelávania v oblasti prevencie syndrómu vyhorenia ako zručností potrebných na podporu sociálnej ekonomiky v súvislosti so zavádzaním digitálnych technológií alebo zelenej ekonomiky. Obdobie trvania projektu je najviac do 31.12. 2023 a okrem zamestnávateľov môžu byť žiadateľmi o grant na projekt aj štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, profesijné organizácie a komory, občianske a záujmové združenia a zamestnávateľské asociácie a zväzy.

V ďalšom akademickom roku bola úspešne obhájená práca demonštrujúca možnosti uplatnenia  biblioterapie na podporu uzdravovania detí a dospelých v súkromnej ambulancii liečebnej pedagogiky. 

Akademický rok 2021/2022

Terapeutické metafory ako príbehy v príbehu

V júni 2022 úspešne obhájil magisterskú prácu s názvom Slovo ako nástroj v terapii Mgr. Ing. Vladislav Babka (2021). Práca pozostáva z 3 nosných teoretických kapitol a jednej empirickej. V prvej autor chronologickým spôsobom počínajúcim od 4. tis. pred n. l. systematizuje, upresňuje a dopĺňa informácie, ktoré sú aktuálne súčasťou povinnej literatúry z predmetu biblioterapia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pokiaľ ide o históriu biblioterapie. Prezentované poznatky zároveň autorskými komentármi vkladá do kontextu ako liečebnej pedagogiky, tak aj psychoterapie a cielene liečebnopedagogicky orientovanej biblioterapie. 

Podobne systematizovane je spracovaná aj ďalšia kapitola teoretickej práce venovaná jazykovým prostriedkom a teóriám o pôsobení jazyka v rámci jednotlivých terapeutických smerov. Autor demonštruje, ako sme (direktívne aj nedirektívne) štruktúrovaní a doslova „oživovaní“ metaforami, príbehmi, poviedkami, atď., ako sa prostredníctvom nich organizujeme a formujeme, rozširujeme si obzory a obohacujeme novými významami. Z lingvistického a konceptuálneho uhla pohľadu pomáha nazrieť do metodiky tvorby terapeutických slovných a vetných spojení (frazém, parémií, prísloví, metafor, príbehov, atď.). Osobitne sa zameriava na význam a funkcie hypnoterapeutickej metafory. 

Tvorba metafor v terapeutických príbehoch – návody

Autor prináša konkrétne príklady a návody, ako pracovať s už existujúcimi literárnymi textami obsahujúcimi terapeutické metafory (Ezop – Ezopove bájky, Ortner, G. – Pohádky radí nejmenším, Farber, A.-Mazlish, E. – Ako hovoriť, aby nás deti počúvali a Estées, C. P. – Ženy, které běhali s vlky). Tiež sa zaoberá tvorbou metafor v terapeutických príbehoch ako“ príbehov v príbehu“  podľa Lanktona a Lanktonovej (2008). Práca prináša množstvo konkrétnych príkladov, ako jednotlivé druhy terapeutických metafor vytvoriť, pričom rozlišuje metafory zamerané na správanie, metafory zamerané na emócie, metafory zamerané na identitu, metafory zamerané na postoje, metafory zamerané na zmenu role, metafory zamerané na rodinu a metafory zamerané na sebapoňatie (vrátane bohatej prílohovej časti, ktorá demonštruje príbehy, v ktorých boli liečivé metafory použité). 

Autor vo svojej práci tiež na príkladoch 3 kazuistík prezentoval výsledky vlastnej liečebnopedagogickej práce s terapeutickými metaforami v príbehoch, ktoré uplatnil v kombinácii s využitím digitálnych technológií. Štátna skúšobná komisia ocenila inovatívny charakter práce, ktorý môže byť inšpiratívny pre liečebných pedagógov prípadne ďalších odborníkov v praxi alebo študentov liečebnej pedagogiky pokiaľ ide o ich vlastnú autorskú terapeuticky zameranú umeleckú literárnu tvorbu a odporúčala dielo (po odstránení formálnych chýb a nedostatkov) publikovať ako celok, prípadne – vzhľadom na jej rozsah – publikovať ako sériu na seba nadväzujúcich publikácií.

Použitá literatúra

BABKA, Vladislav. (2021). Slovo ako nástroj v terapii. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. 

BENIAKOVÁ, Lenka. (2021). Zápalové ochorenia čriev v kontexte výchovy a terapie. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. 

GRZNÁROVÁ, Jana. (2021). Biblioterapia pri liečbe psychiatrických pacientov. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. 

HORŇÁKOVÁ, Marta. 1999. Liečebná pedagogika. 1. vyd. Bratislava: Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 190 s. ISBN 80-8046-126-0 

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2021. Kto sa stará o tých, čo sa starajú?… alebo syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. /video súbor, prezentácia začínajúca od 1 : 17 :00 minúty/ Nižná nad Oravou: Združenie lekárov Oravy, o. z., Združenie všeobecných lekárov Slovenskej republiky, o. z., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Žilinský samosprávny kraj. Prezentácia na Festivale kazuistík 2021, Oravské interaktívne fórum Nižná nad Oravou, sobota 4. septembra 2021, hotel Arman, sála Ostražica. [cit. 14-06-022] Dostupné online: <https://www.youtube.com/watch?v=kHm9930RPLQ>.

KOTRBOVÁ, Kvetoslava, MAJZLANOVÁ, Katarína. 2021. Terapeutický denník v biblioterapii. In Problems of education and teaching in the era of digital society. Collection of scientific articles, 2021, č. 2 (008), s. 28-51. [cit. 14-06-022] Dostupné online: <http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=174>.

KOTRBOVÁ, Kvetoslava. 2022. Terapeutické listy v biblioterapii. In Problems of education and teaching in the fourth industrial era.. Collection of scientific articles, 2022, č. 1 (016), s. 68-82. [cit. 14-06-022] Dostupné online: <http://tuculart.eu/ftpgetfile.php?id=276>

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2018. Uplatnenie expresívnych terapeutických prístupov u detí so špecifickými edukačnými potrebami. In Harčaríková, T., Lopúchová, J. (Ed.) Teória a praxeológia výchovnej a komplexnej rehabilitácie. Brno: MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-286. s. 192-216.

SZABÓOVÁ, Alexandra. (2021). Prevencia syndrómu vyhorenia na pracovisku. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky. 

SIPOSOVÁ, Klaudia. (2021). Zmysluplnosť bytia u viacnásobne postihnutých. liečebnej pedagogiky. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky.

Výzva Rozvoj zručností na podporu trhu práce. [online]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Programové obdobie 2014-2020, Operačný program Ľudské zdroje, Výzvy pre dopytovo orientované projekty, REACT-EU. [cit. 14-06-022]. Dostupné online: <https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace>.

Poznámky

1) Pozn. autorky: Úplné citácie viď v konkrétnej diplomovej práci.

2) Pozn. aut.: Viď prezentácia KOTRBOVÁ, K. 2021. Kto sa stará o tých, čo sa starajú?… alebo syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. /video súbor/ Nižná nad Oravou: Združenie lekárov Oravy, o. z., Združenie všeobecných lekárov Slovenskej republiky, o. z., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Žilinský samosprávny kraj. Prezentácia na Festivale kazuistík 2021, Oravské interaktívne fórum Nižná nad Oravou, sobota 4. septembra 2021, sála Ostražica, hotel Arman, od 1:17:00 minúty. Dostupné online: https://www.youtube.com/watch?v=kHm9930RPLQ,.

3) Pozn. aut.: Plné znenie výzvy dostupné on-line https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/. [cit. 14-06-2022]. 

 

Autor: 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH 

Katedra liečebnej pedagogiky

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

kotrbova@fedu.uniba.sk

Foto: ilustačné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This