Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL II.

historia ortopedickej protetiky

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každú stredu nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Protetické oddelenie (neskôr OOP) v Banskej Bystrici

Oddelenie vzniklo koncom 60. rokov, a to najskôr v Martine ako vysunuté pracovisko Fakultnej NsP v Banskej Bystrici a v roku 1971 aj v samotnej Banskej Bystrici, pričom martinské pracovisko zostalo naďalej v prevádzke. Sídlilo v suterénnych priestoroch bývalej súkromnej „Späthovej“ vily (obrázok č. 49), teda nie vo veľmi vyhovujúcich podmienkach.

Prvým primárom oddelenia sa stal doc. MUDr. Jaromír Štěpán, jeden z posledných žiakov zakladateľa československej ortopédie, prof. MUDr. V. Chlumského. Doc. MUDr. J. Štěpán založil v roku 1942 ortopedické oddelenie v Prešove, bol prvým prednostom Ortopedickej kliniky v Košiciach, v roku 1956 založil ortopedické oddelenie v Banskej Bystrici.

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Prvým vedúcim technikom oddelenia bol Ľudovít Stoklas (obrázok č. 50), ktorý sem prišiel z Košíc s vrchnou sestrou Máriou Švihrovou.

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Starostlivosť o pacientov zo severnej časti vtedajšieho Stredoslovenského kraja zabezpečovali pracovníci vysunutého pracoviska v Martine. Viedol ho MUDr. Roman Lukš, neskôr MUDr. Juraj Panák a napokon MUDr. Miroslav Nosál. Technikom bol Alojz Holič.

Toto vysunuté pracovisko podliehalo oddeleniu v Banskej Bystrici (obrázok č. 51).

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Spočiatku, vzhľadom na nedostatočné personálne i materiálové vybavenie a potom, s narastaním počtu pacientov i na nedostatok priestorov, sa oddelenie zameriavalo hlavne na odoberanie mier na individuálne ortopedické pomôcky pacientom zo strednej a južnej časti vtedajšieho Stredoslovenského kraja. V rámci vzájomnej spolupráce dochádzali do niektorých miest Stredoslovenského kraja na výpomoc aj technici z protetického oddelenia v Bratislave (obrázok č. 52).

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Robili sa tiež výjazdy ortopedických technikov do zdravotníckych zariadení jednotlivých vtedajších OÚNZ podľa pravidelného plánu výjazdov. Oddelenie vykonávalo aj evidenciu a dispenzarizáciu pacientov so zdravotným postihnutím vyžadujúcim si aplikáciu individuálnych ortopedických pomôcok, dispenzarizáciu novoamputovaných pacientov a pacientov, ktorým bola pridelená ortopedická pomôcka a invalidný vozík (mechanický alebo elektrický) z dovozu.

Merné podklady vrátane sadrových negatívov boli odosielané do vtedajšieho n. p. Protetika, kde sa pomôcky vyrábali. Najskôr sa zhotovili len do štádia prvej skúšky. Potom, keď si pacient pomôcku odskúšal na oddelení alebo na výjazdovom pracovisku, odoslali ju späť do výrobného podniku na dokončenie a po dokončení odovzdali, resp. poslali pacientovi. Podľa potreby spolupracovalo oddelenie i s vtedajším výrobným podnikom ERGON Praha, resp. Brno.

Po postupnom pomalom vylepšovaní personálnej situácie pracovníci oddelenia začali vyhotovovať pomôcky priamo na oddelení. Došlo k čiastočnému skracovaniu dodacích lehôt, individualizácii pomôcok, využitiu moderných materiálov (napr. nízkoteplotných termoplastov), a tak k skvalitneniu starostlivosti o pacientov.

V roku 1974, po odchode doc. Štěpána do dôchodku, prevzal vedenie oddelenia MUDr. Ján Krajči. V roku 1978 bol menovaný primárom oddelenia a túto funkciu zastával až do roku 1996, keď bola 1. februára poverená vedením oddelenia MUDr. Stela Konderová. MUDr. J. Krajči pracoval v roku 1980 aj vo funkcii odborného poradcu MZ SSR, potom v rokoch 1980 až 1991 vo funkcii hlavného odborníka MZ pre ortopedickú protetiku.

V 70. rokoch spolupracoval pri vytváraní dvojročného nadstavbového štúdia v odbore „ortopedický protetik“ na SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Okrem toho bol v 80. rokoch predsedom komisie MZ pre dovoz ortopedických pomôcok a invalidných vozíkov, bol i vedúcim prvej Výučbovej základne ortopedickej protetiky vtedajšieho ILF so sídlom v Banskej Bystrici (zabezpečoval v rámci prípravy ortopédov na I. atestáciu výuku v ortopedickej protetike).

Začiatkom 80. rokov, v spolupráci s vtedajším vedením PROTETIKA, n. p. a s primármi oddelení ortopedickej protetiky v SR, so súhlasom MZ SR, MUDr. J. Krajči inicioval dovoz materiálov na modulárne protézy pre pacientov v SR s amputáciami dolných končatín, od firmy OTTO BOCK z vtedajšieho západného Nemecka. Protézy sa po odborných seminároch pre lekárov a ortopedických technikov v n. p. PROTETIKA Bratislava a na Oddelení ortopedickej protetiky v Banskej Bystrici a po výrobnom zaškolení ortopedických technikov u firmy OTTO BOCK v Duderstadte začali vyrábať aj u nás. Priekopníkom stavby týchto protéz v Banskobystrickom kraji a uznávaným odborníkom sa stal Štefan Šebo, vedúci technik oddelenia. Rozšírenie výroby modulárnych protéz znamenalo výrazný krok v skvalitnení ortopedickoprotetickej starostlivosti, pretože tieto protézy sa štandardne používali aj vo vtedajšej západnej Európe.

S podporou primárov oddelení ortopedickej protetiky pripravil MUDr. J. Krajči v polovici 80. rokov lokalitný program na výstavbu lôžkových oddelení ortopedickej protetiky na Slovensku.

Priestorová situácia na oddelení ortopedickej protetiky sa podstatne zlepšila presťahovaním do nového nemocničného areálu v roku 1981 (obrázok č. 53).

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Oddelenie malo ambulantnú časť, rehabilitačnú sálu s bradlovým chodníkom na nácvik chôdze u amputovaných pacientov, vyšetrovne ortopedických technikov, laboratóriá, skladové priestory, pracovne.

V máji 1994 bolo oddelenie presťahované z nového nemocničného areálu do novopostaveného moderného oddelenia s 30 posteľami. K už spomínaným pracoviskám pribudlo v novom oddelení rehabilitačné pracovisko s kompletnou vodoliečbou, elektroliečbou a telocvičňou, RTG pracovisko a malá zákroková sála. Oddelenie sa však pre nedostatok finančných prostriedkov a personálneho zabezpečenia nepodarilo sprevádzkovať úplne. Pracovníci mohli využívať len ambulancie, technické a dielenské pracoviská vrátane laboratórií a čiastočne rehabilitačné pracovisko. Napriek tomu predstavovalo významný pokrok v poskytovaní ortopedickoprotetickej starostlivosti v regióne.

Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo oddelenie od konca 80. rokov výučbovou základňou pre lekárov pred atestáciou z ortopédie. V rámci výučbovej základne organizovalo školenia a kurzy pre lekárov i ortopedických technikov, ako aj povinnú predmaturitnú prax ortopedických technikov.

V roku 1995 sa do pavilónu nového oddelenia prisťahovalo aj oddelenie plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Lôžková časť, operačná sála i ďalšie priestory boli pridelené oddeleniu plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, pričom oddeleniu ortopedickej protetiky zostalo niekoľko vyšetrovní ortopedických technikov, ambulancia, časť rehabilitácie, pracovne,

laboratórium a dielne. V tomto roku odišiel z pracoviska Dr. A. Khouri a založil si vlastnú firmu. Začiatkom roku 1996 odišiel Dr. J. Krajči pracovať do NRC Kováčová. (Text v tejto časti bol spracovaný na základe údajov poskytnutých MUDr. Jánom Krajčim.)

V roku 1996 bola MUDr. Stela Konderová po návrate z materskej dovolenky poverená vedením oddelenia. V roku 1997 bola menovaná do funkcie primára oddelenia. Zároveň zastávala aj funkciu krajského odborníka MZ SR pre ortopedickú protetiku.

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v zásobovaní technickej časti oddelenia, vo finančnom ohodnotení práce technikov a ďalšie problémy vyplývajúce zo zaradenia oddelenia do príspevkovej štátnej organizácie – FN F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prišlo v máji roku 1998 k odštátneniu technickej časti oddelenia. Technickú časť vrátane všetkých zamestnancov prevzala spoločnosť ORTOTECH s. r. o. Spoločnosť však pokračovala v úzkej spolupráci s medicínskou časťou oddelenia a zabezpečovala výrobu všetkých druhov ortopedických pomôcok (obrázok č. 54). Obe spoločnosti naďalej fungovali v priestoroch nového pavilónu.

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Z dôvodu reštrukturalizácie nemocnice bolo oddelenie spolu s firmou ORTOTECH v roku 2002 presťahované z pavilónu nového oddelenia. Vrátilo sa späť do starých, čiastočne zrekonštruovaných priestorov bývalej protetiky vo FNsP F. D. Roosevelta. Tu medzitým pôsobili praktickí lekári a lekár – stomatológ ortodontista. Oddelenie ortopedickej protetiky v tom čase disponovalo 6 lôžkami, umiestnenými na ortopedickom oddelení FN. Pavilón nového oddelenia potom ostal prázdny a chátral. Neskôr budovu kúpila súkromná spoločnosť a zrekonštruovala ju.

Oddelenie niekoľko rokov fungovalo v pôvodných priestoroch, tie si však vyžadovali rozsiahlu rekonštrukciu. Vedenie FNsP F. D. Rooswelta nenašlo finančné prostriedky na rekonštrukciu, a tak budovu v roku 2005 odkúpil ORTOTECH.

V roku 2006 prišlo k odštátneniu zdravotníckej časti oddelenia ortopedickej protetiky, tým oddelenie v štátnom sektore zaniklo. Zamestnancov prevzala firma ORTOTECH a pokračovala kontinuálne v zdravotníckych činnostiach oddelenia.

Rozsiahla rekonštrukcia budovy prebehla v rokoch 2008 – 2010 za plnej prevádzky firmy. Obrázok č. 55 ukazuje budovu v súčasnosti.

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícka časť firmy, ktorá zabezpečovala ortopedickú, ortopedickoprotetickú a rehabilitačnú starostlivosť, sa v roku 2010 oddelila do dcérskej spoločnosti ORTOREHA s. r. o. Firma sídli v zrekonštruovaných priestoroch (obrázok č. 56 a 57) spolu s ORTOTECH-om, v súčasnosti má 4 ambulancie (pohľad do jednej z nich je na obrázku č. 58), a to dve ortopedické, jednu ortopedickoprotetickú a jednu rehabilitačnú.

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Okrem toho má firma aj rehabilitačnú časť s fyzikálnou terapiou, telocvičňou (obrázky č. 59 a 62).

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Začiatky a sÚčasnosť ortoPedickoProtetickej Zdravotnej starostlivosti

Vo firme v súčasnosti pracujú 4 lekári: MUDr. Stela Konderová je konateľkou firmy a odborným garantom pre ortopédiu a ortopedickú protetiku, MUDr. Božena Čunderlíková (Školníková) je odborným garantom pre rehabilitáciu, MUDr. Andrej Hudec ml. a MUDr. Mária Kubišová. Do pracovného tímu patria ešte 3 zdravotné sestry, 2 recepčné, 2 maséri, 5 fyzioterapeutov a 2 pomocné sily. Druhým konateľom firmy je Ing. Drahoš Konder. Zoznam zamestnancov vrátane tých, ktorí na oddelení ortopedickej protetiky už nepracujú, je uvedený v prílohe č. 1. (Publikácie 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň)

50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň

Všetci zdravotnícki pracovníci poskytujú zdravotnú starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni, za pomoci najmodernejšej dostupnej techniky a technológie. Najmä na rehabilitačnom úseku sú využívané najnovšie prístroje, napr. liečebný sonografický prístroj HIRO, hĺbková magnetoterapia, rázové vlny, kryoterapia (obrázky č. 63, 64, 65, 66). (Text v tejto časti bol spracovaný na základe údajov poskytnutých MUDr. Stelou Konderovou.)

50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66: Archív fotiek MUDr. Stela Konderová

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This