Ortopedický magazín logo

Reklama

Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnes: Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Nová koncepcia bola vydaná vo vestníku MZ SSR 30. decembra 1973, čiastka 23 – 24. V koncepcii bolo uvedené, čo ortopedická protetika zahrňuje – protetiku, ortotiku a epitetiku.

Z hľadiska úloh odboru bola koncepcia rozpracovaná iba rámcovo a v niektorých častiach nedostatočne. Činnosti odboru sa sústreďovali predovšetkým na poskytovanie technických pomôcok, teda ortéz, protéz, obuvi a epitéz, menej na liečebný proces.

Medzi hlavné úlohy patrili:

  • usmerňovanie liečenia pacienta tak, aby sa vytvorili predpoklady pre jeho úspešné oprotézovanie,
  • včasná náhrada stratených častí tela a stratených alebo obmedzených funkcií lokomočného aparátu technickými prostriedkami,
  • využívanie všetkých najmodernejších zdravotníckych a technických prostriedkov pre zabezpečenie pohybovej sebestačnosti pacientov,
  • vykonávanie úprav a zhotovovanie kvalitných ortopedických pomôcok ortopedickým protetikom pod dozorom lekára ortopéda-protetika,
  • inštruktáž pacientov o zásadách používania a technickej údržbe protetických pomôcok,
  • zabezpečenie komplexnej spolupráce všetkých zložiek podieľajúcich sa na starostlivosti o pacientov, ktorí potrebujú ortopedickoprotetickú pomôcku.

Podrobnejšie v nej bola rozpracovaná sieť zariadení ortopedickej protetiky s personálnym obsadením jednotlivých pracovísk a stručnou náplňou činnosti pracovísk a pracovníkov:

I. V NsP III. typu sa zriaďuje oddelenie ortopedickej protetiky ako súčasť spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Vedúcim oddelenia je lekár s atestáciou II. stupňa z ortopédie a spravidla s doškoľovaním v ortopedickej protetike. Vedúci oddelenia organizuje v kraji protetickú starostlivosť a sú mu podriadení určení lekári, ktorí usmerňujú činnosť ortopedických protetikov. Vedúci oddelenia zodpovedá za úroveň a organizáciu protetickej starostlivosti v kraji riaditeľovi KÚNZ.

II. Na návrh vedúceho oddelenia ortopedickej protetiky NsP III. typu sa pri NsP II. typu zriaďuje vysunuté pracovisko oddelenia ortopedickej protetiky. Vedúcim tohto pracoviska je lekár ortopéd, tento za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu lekárovi oddelenia ortopedickej protetiky.

Na oddelenie ortopedickej protetiky alebo na jeho vysunuté pracovisko sú odosielaní územnými či závodnými lekármi pacienti, ktorí potrebujú komplikovanejšiu ortopedickú pomôcku.

V NsP I. typu sa oddelenie nezriaďuje, na tejto úrovni predpisujú územní a závodní lekári jednoduché individuálne pomôcky, ako sú brušné pásy, bedrové, tehotenské, prietržové. Predpisovanie zložitých ortopedických pomôcok je vyhradené lekárom protetických oddelení alebo ich vysunutých pracovísk.

V koncepcii boli ešte uvedené ďalšie časti – vzťah ortopedickej protetiky k ostatným medicínskym odborom, pracovníci oddelenia, odborno-metodické vedenie, vedeckovýskumná činnosť. V časti Výchova a ďalšie vzdelávanie pracovníkov bolo stanovené, že postgraduálna výchova lekárov v ortopedickej protetike sa vykonáva v rámci celoštátnych kurzov na ILF.

Vzdelávanie stredných odborných pracovníkov (ortopedických protetikov) sa vykonáva formou nadstavbového štúdia pri Strednej zdravotníckej škole na Záhradníckej ulici v Bratislave a formou štvorročného učňovského pomeru končiaceho maturitou v n. p. ERgON Praha.

Doškoľovanie ortopedických protetikov sa vykonáva krátkodobými kurzami v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Brne, ProTeTIKe, n. p., Bratislava a na samotných oddeleniach ortopedickej protetiky.

Táto koncepcia bola síce podrobnejšia ako predchádzajúca, ale rozpracovávala skôr organizačné zabezpečenie odboru ako medicínske úlohy, ktoré mal odbor riešiť.

V roku 1989 prišlo k zmene spoločenského zriadenia. Nová situácia v hospodárskych vzťahoch, privatizácia štátnych zariadení a ďalšie celospoločenské udalosti mali vplyv aj na situáciu v odbore ortopedická protetika. Vznikol veľký tlak na premietnutie týchto zmien do organizácie ortopedickoprotetickej starostlivosti, poskytovania pomôcok, zaradenia pracovísk ortopedickej protetiky, vzdelávania atď. – teda nastala potreba zmeny koncepcie odboru.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás zaujala kapitola ,,Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku”, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This