Ortopedický magazín logo

Reklama

Preberanie privykacej protézy

Preberanie privykacej protézy

Starostlivosť o kýpeť je prvým krokom k úspešnému zameraniu protézy. Touto starostlivosťou sa vytvárajú priaznivé podmienky na tvarovanie a dosiahnutie kónického tvaru amputačného kýpťa, ktorý je najvhodnejší na oprotézovanie. Starostlivosť o amputačný kýpeť pacienta je zahájená ihneď od prvého pooperačného dňa. Tvarovaniu kýpťa je potrebné venovať veľkú pozornosť a nepodceňovať ho, lebo od správneho tvaru kýpťa závisí aj sama protéza. V spolupráci s Centrom pre amputovaných pacientov (ŠNOP) vám prinášame seriál odborných článkov na tému – Život po amputácii. V tejto časti sa venujeme téme: preberanie privykacej protézy. 

Hospitalizácia – Rehabilitácia – Škola chôdze

Hlavným cieľom hospitalizácie je naučiť pacienta používať privykaciu protézu, a tým mu uľahčiť návrat do bežného života.  

Rehabilitačné metódy v spojitosti s edukáciou a nacvičovaním sebaopatrovateľských a rehabilitačných úkonov patria medzi prostriedky, ktorými možno ovplyvniť zmenený psychický stav pacienta po amputácii.

Hospitalizačná starostlivosť o pacienta po amputácii na lôžkovom oddelení ortopedickej protetiky v ŠNOP je zameraná na stanovenie FRPP (funkčného režimu používania protézy) a nácvik presunov, nácvik bežných denných činností, nácvik sebaobslužných činností, chôdzu v bradlovom chodníku, chôdzu na nestabilných plošinách, chôdzu na schodoch či chôdzu s prekážkami a s pomôckami (G-aparát, 4-bodové chodítko, nemecké a francúzske barle).

Preberanie privykacej protézy

FRPP (funkčný režim používania protézy)

V rámci protézovania dolnej končatiny je nevyhnutné celkové zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, ktoré vykonáva lekár špecialista (internista, ortopéd, fyziater) na základe posúdenia: 

  • kardiovaskulárneho systému z hľadiska tolerancie záťaže, 
  • lokálneho nálezu na kýpti a jeho nosnosti, 
  • mobility s pomôckou, 
  • psychologických predpokladov používania protézy, 
  • sebestačnosti pri nasadzovaní zdravotníckej pomôcky, 
  • svalovej sily a svalového tonusu. 

V prípade kontraindikácie používania protézy (kontraktúry, nezhojená operačná rana, patologický edém, trvalé ireverzibilné ochorenie, ochorenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy) pacient používa ako zdravotnícku pomôcku invalidný vozík.

Melanie kýpťa po amputácii

Rehabilitácia

Počas rehabilitačného pobytu sa okrem nácviku nasadzovania protézy a chôdze vykonávajú u pacientov po amputácii dolnej končatiny testy, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: 

  • stupeň sebaobslužnosti: testuje sa presun na invalidný vozík, sprchovanie, osobná hygiena, obliekanie a iné denné činnosti, 
  • test postavenia sa a stoja: testuje sa, koľko sekúnd pacient ustojí bez opory, s barlami alebo inou oporou, 
  • test chôdze: vykonáva sa v 1. deň, resp. na 2. deň hospitalizácie – zapíše sa, koľko metrov pacient prejde. 

V posledný deň hospitalizácie sa test zopakuje. 

Škola chôdze

Pri nácviku chôdze sa na presné analyzovanie a diagnostikovanie silných a slabých stránok pacienta využíva program Dartfish pomocou videa nahratého z iPadu. Videoanalýza chôdze pomáha aj pri vysvetlení spôsobu nasádzania a nácviku chôdze s protézou. Keď to môže pacient nielen počuť, ale aj vidieť, ľahšie si uvedomí prípadné chybné návyky a stereotypy, ktoré môže mať zafixované, pretože doposiaľ žiadnu protézu nemal alebo používal nevyhovujúcu pomôcku. Špeciálny softvér spája do jedného záberu dve reality – čo si pacient myslí, že robí, keď má protézu nasadenú, s tým, čo naozaj robí. Prínosom pre pacienta po amputácii dolnej končatiny je možnosť nasnímať ho priamo pri rehabilitačných cvičeniach. Tie môžu byť následne klientovi poskytnuté na CD pre cvičenie v domácom prostredí po opustení špecializovaného pracoviska ortopedickej protetiky.

V súčasnosti majú ortopedickí technici k dispozícii modernú technológiu CAD/CAM, pomocou ktorej odoberú miery pacientovi 3D skenerom ešte presnejšie, rýchlo a bez kontaktu s kýpťom. Miery sú v reálnom čase prenášané zo skenera do počítača a ortopedický technik vidí trojrozmerný model kýpťa na obrazovke okamžite. Tento spôsob je pre pacienta veľmi pohodlný. Navyše vďaka aplikácii pre iPhone a iPad je možné v prípade nutnosti odobrať miery aj ležiacemu pacientovi na nemocničnom lôžku. O dokonalé opracovanie modelu protézneho lôžka sa pri použití CAD/CAM technológie postará CNC fréza.

Preberanie privykacej protézy

Odobratie mier na protézu 3D skenerom

Správne nastavenie protézy, od ktorého závisí kvalita chôdze, sa kontroluje na špeciálnom zariadení L.A.S.A.R. Posture. Laserový lúč zviditeľní rozloženie síl, resp. záťažové línie, ktoré sú voľným okom neviditeľné, ale majú významný vplyv na výdaj energie pri chôdzi. Ortopedický technik nastaví záťažové osi tak, aby zodpovedali fyziologickému postaveniu končatiny. Vďaka presnému nastaveniu protézy sa približuje chôdza s protézou ku fyziologickej chôdzi.

V ŠNOP sa venujú aj detským  pacientom. Deti sa protetickému vybaveniu ľahko prispôsobujú, je však nutné protézy upravovať úmerne ich rastu. Deti sú hospitalizované s rodičom. 

Preberanie privykacej protézy

Protézovanie amputovaného pacienta je zložitý komplex vzájomne sa podmieňujúcich postupov. Jeho výsledkom má byť pacient, ktorý má šancu a reálnu nádej na opätovné začlenenie sa do spoločnosti, nakoľko schopnosť pacienta začať využívať protézu čo najskôr po amputácii, má významný vplyv na prekonanie pooperačných fyzických a psychických problémov.

V nasledujúcej časti sa budeme venovať starostlivosti po prebratí privykacej protézy.

Odborný autor:

Mgr. Edita Štefániková

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

www.snop.sk

Foto: Archív ŠNOP

Pokiaľ vás téma „Preberanie privykacej protézy“ zaujala, prečítajte si článok o masáži kýpťa.

Starostlivosť o kýpeť – Masáž kýpťa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This