Ortopedický magazín logo

Reklama

Profesijné organizácie odboru ortopedická protetika

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnes: Profesijné organizácie odboru ortopedická protetika

Profesijné organizácie zohrávali a zohrávajú významnú úlohu v rozvoji ortopedickej protetiky. V súčasnosti na Slovensku fungujú tri takéto organizácie:

Sekcia ortopedickej protetiky pri Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS)

Sekcia vznikla v roku 2010, na jej čele je predsedníctvo. Členmi predsedníctva sú MUDr. Blažena Brozmanová, CSc., MUDr. Jozef Hudec, MUDr. Jana Spišáková. Jej hlavným poslaním podľa deklarácie sekcie je

  • odborné zastrešenie odborných lekárov pre ortopedickú protetiku a ortopédov, ktorým odbornosť umožňuje preskripciu ortopedickoprotetických pomôcok podľa indikačných obmedzení,
  • zvýšenie odbornej úrovne lekárskej verejnosti v oblasti ortopedickej protetiky systematickým vzdelávaním a školením lekárov prostredníctvom akreditovaných pracovných seminárov a kurzov v oblasti ortopedickej protetiky; cieľom postgraduálneho vzdelávania lekárov je dôkladná znalosť ortopedickoprotetických pomôcok, počnúc konštrukciou, cez použitie materiálov, až po znalosť účinku pomôcky v jednotlivých etapách terapeutického a ošetrovacieho procesu, a tým erudovaná a efektívna preskripcia ortopedickoprotetických pomôcok,
  • informovanie o vývoji a aplikácii nových ortopedickoprotetických pomôcok zložených z najnovších materiálov a komponentov, ktoré ponúka medzinárodný trh, a tým skvalitňovanie liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s poruchami pohybového aparátu,
  • navrhovanie a aktualizovanie ošetrovacích a terapeutických postupov pre ortopedickoprotetickú starostlivosť,
  • informovanie lekárov o zmenách v legislatívnych pravidlách pri poskytovaní individuálnych a sériových ortopedickoprotetických pomôcok.

Asociácia pracovníkov technickej ortopédie (APTO)

Asociácia pracovníkov technickej ortopédie je profesijné združenie, ktorého cieľom je na domácej a medzinárodnej úrovni podporovať

  • kontinuálny rozvoj ortopedickotechnickej a ortopedickoprotetickej profesie,
  • vypracovávanie užitočných regulatívnych opatrení v oblasti ortopedickej techniky a ortopedickej protetiky v prospech pacientov,
  • kvalitné vzdelávanie a praktický tréning a vzdelávacie príležitosti pre všetkých ortopedických technikov, vrátane celoživotného vzdelávania,
  • medzinárodné uznávanie ortopedických technikov ako zdravotníckych pracovníkov.

Asociácia bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 16. augusta 2004, prvý ustanovujúci kongres sa uskutočnil v októbri 2004 v Banskej Bystrici. Hneď po vzniku mala asociácia 133 členov, ktorých počet sa v súčasnosti ustálil na čísle 187.

APTO bolo založené ako multiprofesijná ortopedickoprotetická a ortopedickotechnická asociácia. V roku 2005 sa stalo inštitucionálnym členom Medzinárodnej spoločnosti pre protetiku a ortotiku (ISPO), v roku 2007 členom INTERBOR-u, medzinárodnej asociácie združujúcej profesijné organizácie (ako BIV, FEDOP či UFOP) z rôznych krajín celého sveta.

V roku 2008 APTO s podporou INTERBOR-u a jeho prezidenta Eddyho Deschoolmestera

iniciovalo a presadilo do novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú parlament schválil dňa 6. decembra 2007 ako zákon č. 653/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadenie historicky prvej samostatnej Slovenskej komory ortopedických technikov s účinnosťou od 1. 1. 2008.

V roku 2010 APTO aktívne participovalo na finalizácii jednotného medzinárodného názvoslovia ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok vytvoreného INTER- Borom na základe medzinárodných noriem týkajúcich sa protetiky a ortotiky, konkrétne EN-ISO9999-2007, EN12182, ISO8548-1, ISO8548-2, ISO8548-3, ISO8548-4, ISO8551, ISO8549-1, ISO8549-2, ISO8549-3, ISO8549-4, ISO29781, ISO29782, ISO13404, ISO13405- 1, ISO13405-2, ISO13405-3, ISO15032, ako aj medzinárodných klasifikácií chorôb ICD10/ WHO a funkčnej schopnosti, postihnutia a zdravia ICF/WHO Svetovej zdravotníckej organizácie.

V roku 2011 APTO odštartovalo, ako hlavný koordinátor, medzinárodný projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ pod názvom „TrainOrthot“, v rámci ktorého boli jeho partnermi španielsky Instituto de Biomecanica de Valencia, anglická University of Salford v Manchesteri, česká Univerzita Tomáše Bati v Zlíně a Medzinárodná spoločnosť pre protetiku a ortotiku (ISPO) so sídlom v belgickom Bruseli.

V septembri až novembri 2013 sa v spolupráci so zahraničnými partnermi projektu TrainOrthot uskutočnil pilotný e-learningový kurz pre slovenských ortopedických technikov zameraný na ortotickú liečbu patológií nohy.

Od októbra 2004 do júna 2014 APTO úspešne zorganizovalo 19 medzinárodných ortotických a protetických kongresov, na ktorých svoje príspevky prezentovali okrem domácich aj kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruska, Rakúska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Belgicka a Číny. Kongresy sú od roku 2007 organizované pod záštitou INTERBOR-u a od roku 2008 aj pod záštitou a v spolupráci so Slovenskou komorou ortopedických technikov.

V súčasnosti APTO riadi výbor v zložení: Ľubomír Horňák – predseda, Ing. Jarmila Filipová – 1. podpredseda, Mgr. Róbert Wágner, MBA – 2. podpredseda, Juraj Jánošík – pokladník, PhDr. Oľga Bachratá – člen, Ing. Marek Bachura – člen, Hanuš Hlivka – člen.

INTERBOR je medzinárodnou organizáciou zastrešujúcou národné protetické a ortotické asociácie a združenia, ktorá od roku 1958 hľadá riešenia socioekonomických problémov a vypracováva spoločné nástroje a definície štandardov s cieľom chrániť, rozvíjať a podporovať ortopedickotechnickú profesiu. V Slovenskej republike je členom INTERBOR-u APTO, všetkých jeho súčasných 187 členov.

Federácia ortopedických protetikov (FOP)

Federácia ortopedických protetikov vznikla v roku 1993 ako záujmové združenie právnických osôb, z dôvodu absencie samostatnej stavovskej organizácie v tom čase. Hlavnou úlohou FOP bolo zastupovanie a ochrana práv a záujmov členov združenia vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, štátnej správy a orgánom štátneho dozoru. Po roku 2008, keď vznikla Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) zákonnou formou, sa jej činnosť upriamila predovšetkým na organizáciu školení, kongresov a iných vzdelávacích podujatí v problematike odboru ortopedická protetika. V súčasnosti zastupuje 11 subjektov poskytujúcich špecializovanú ortopedickoprotetickú starostlivosť. Predsedom Federácie ortopedických protetikov je v súčasnosti Jozef Stankovič.

Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT)

Slovenská komora ortopedických technikov vznikla ustanovujúcim snemom 18. 4. 2008. Komora je nezávislá, nepolitická samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi. Členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná, ak požiada o zápis do ko\fwagmory členov. Komora je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, štatútom a hospodárskym poriadkom samostatne hospodári s vlastným majetkom. Sídlom komory je Bratislava.

Komora plní najmä tieto úlohy:

a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,

b)  chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

c)  poskytuje svojim členom sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomickéhoporadenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

d)  sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

e)  zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckého povolania,

f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona 578/2004 Z. z.,

g) vedie zoznam svojich členov,

h) vedie register zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,

i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,

j) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely vydávania potvrdení podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznaní odborných kvalifikácií,

k) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,

l) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencií (§68až74zák.č. 578/2004 Z. z.),

m) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2 zák. č. 578/2004 Z. z.), n) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67 zák. č. 578/2004 Z.z.),

o) rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 4 zák. č. 578/2004 Z. z.).

Komora ďalej

a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

b)  spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesijnými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

c)  oznamuje ministerstvu zdravotníctva a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území SR, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členskéhoštátu,

d)  zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e)  vydáva vnútorné predpisy komory,

f)  vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,

g)  môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií a iných oblastiach na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,

h)  vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,

i) rieši podnety,návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika. Registrácia je zapísanie ortopedického technika do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik (§ 68 ods. 8 zák.č. 578/2004 Z. z.).

Koniec úryvku: Profesijné organizácie odboru ortopedická protetika

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This