Ortopedický magazín logo

Reklama

Výchova a vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Výchova a vzdelávanie technicko-výrobných a zdravotníckych pracovníkov v odbore ortopedická protetika

Výchova a vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier

Výchova a vzdelávanie lekárov sa realizuje v dvoch úrovniach, a to pregraduálnej a postgraduálnej:

A. Pregraduálne vzdelávanie v problematike ortopedickej protetiky sa uskutočňuje napr. na LF UK Bratislava v rámci predmetu ortopédia. Okrem toho sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore FBLR, špeciálnej pedagogiky a zamerania technik pre zdravotnícke pomôcky na rôznych vysokých školách vyučuje predmet ortopedická protetika. Poslucháči tu získavajú základné vedomosti o ortopedických pomôckach a liečebných postupoch.

B. Postgraduálne vzdelávanie lekárov môže mať niekoľko foriem:
Krátky študijný pobyt (kurz) na špecializovanom ortopedickoprotetickom pracovisku.

Tento má informatívny charakter a je cielený na osvojenie si vedomostí v rámci určenej tematiky. Je určený pre lekárov oprávnených predpisovať individuálne ortopedickoprotetické pomôcky. Podľa usmernení MZ SR sú v súčasnosti oprávnení predpisovať individuálne ortopedickoprotetické pomôcky lekári s odbornosťami ortopedický protetik (ortoprotetik), ortopéd, lekár FBLR, chirurg, traumatológ, plastický chirurg a reumatológ. Kurzy im poskytujú možnosť nadobudnúť solídne vedomosti o ortopedických pomôckach a spôsoboch liečby, v rámci ktorých sa pomôcky používajú.

Systematické vzdelávanie v problematike ortopedickej protetiky. Vzdelávanie sa realizuje v odbore ortopédia ako predatestačná prax pred atestáciou z ortopédie. Prax trvá tri mesiace a vykonáva sa na pracoviskách odboru, a to v ŠNOP, na oddelení ortopedickej protetiky, alebo v špecializovanej ortopedickoprotetickej ambulancii. Lekári v rámci praxe získajú adekvátne vedomosti o ortopedických pomôckach, o ich rozdelení v rámci pododborov, o diagnostike ochorení a diagnostických zariadeniach, indikáciách pomôcok, ich výrobe a aplikáciách pacientom. Ďalej tiež o využití pomôcok v rámci liečby pacienta, úskaliach pri ich aplikácii a ukončení liečby. Získané vedomosti a praktické zručnosti im umožnia úspešne ošetrovať pacienta jednoduchými i zložitými ortopedickoprotetickými pomôckami.

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ortopedická protetika sa ukončí atestačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Ide o najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie v ortopedickej protetike. Na zaradenie do prípravy v špecializačnom odbore ortopedická protetika je nevyhnutné získanie atestácie z odboru ortopédia. Dĺžka predatestačnej praxe je 36 mesiacov, prax pozostáva z pobytov na pracovisku ortopedickej protetiky, lôžkovom oddelení ortopedickej protetiky a ortopedickom pracovisku.

Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie v odbore:

Lekár špecialista – ortopedický protetik (ortoprotetik) ovláda celú problematiku všeobecnej ortopédie a základy cievnej a plastickej chirurgie, reumoortopédie, onkoortopédie a neuroortopédie, traumatizmu pohybového aparátu. Má prehľad o základných diagnostických a zobrazovacích metódach využívaných v ortopédii. Ovláda teoretické základy mechaniky a biomechaniky, základy vybraných aspektov diabetológie a rehabilitácie. Má prehľad o základných vlastnostiach materiálov používaných v ortopedickej protetike a najnovších technológiách pri ich spracovaní. Teoreticky ovláda všetky pododbory ortopedickej protetiky a protetometrické pomôcky a metódy, a to

• ortotiku trupu a končatín,

• protetiku horných a dolných končatín, vrátane znalostí základov aplikácie protéz s vonkajším zdrojom energie a protéz s elektronickým ovládaním končatiny,

• problematiku epitetiky, kalceotiky, adjuvatiky.

Je oboznámený s koncepciou odboru, s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Teoretická príprava sa deje samoštúdiom a vedomosti priebežne kontroluje školiteľ.

Rozsah praktických zručností potrebných na získanie špecializácie v odbore:

Ortoprotetik aktívne ovláda

  • odber merných podkladov u pacientov so zložitými postihnutiami pohybového aparátu(určuje a kontroluje korekčné polohy pacienta, stanovuje limity stabilizácie, odľahčenia,či fixácie jednotlivých segmentov tela),
  • mobilné i dynamické konštrukčné elementy ortéz i protéz (mechanické kĺby, klasické ajnajnovšie komponenty),
  • základné princípy dizajnu, aplikácie a konštrukcie ortéz trupu a končatín,
  • indikáciu a základné dizajnové, konštrukčné a aplikačné princípy v epitetike,
  • princípy zaradenia pacienta do funkčného režimu používania protézy s následnou optimálnou indikáciou protézy, jej adjustáciou a zhodnotením jej aplikácie,
  • základné protetometrické metódy s cieľom zhodnotenia funkčného stavu pohybového aparátu v norme, patológii pred aplikáciou ortopedickej pomôcky a s aplikovanou ortopedickou pomôckou,
  • ortopedickoprotetické špecifiká pacienta s prihliadnutím na osobitosti detského veku, geriatrického pacienta a pacienta so združeným mentálnym, resp. zmyslovým postihnutím.Atestáciu z ortopedickej protetiky získali doposiaľ títo lekári: MUDr. Blažena Brozmanová, CSc., MUDr. Ľudmila Homindová, MUDr. Stela Konderová, MUDr. Jana Spišáková, MUDr. Isam Al Khouri, MUDr. Igor Blaško, MUDr. Ján Koreň, MUDr. Ján Krajči, MUDr. František Matejička, MUDr. Jaroslav Olexík, MUDr. Martin Polóni a MUDr. Miloslav Smetana.Vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov (zdravotných sestier) sa deje predovšetkým samoštúdiom alebo absolvovaním špecializovaných kurzov z určenej tematiky. V rámci nich získajú vedomosti potrebné pri ošetrovaní ortopedickoprotetických pacientov a aplikácii ortopedických pomôcok.

    Vedomosti z problematiky ortopedickej protetiky získavajú zdravotnícki pracovníci aj na prednáškach v rámci medzinárodných i tuzemských kongresov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít. Úroveň vzdelávania lekára je evidovaná Slovenskou lekárskou komorou a vyhodnocovaná každých päť rokov. Dosiahnutie potrebnej úrovne vzdelávania podľa kritérií Slovenskej lekárskej komory je nevyhnutným predpokladom získania a udržania si licencie na výkon lekárskeho povolania.

Koniec úryvku, pokračovanie nabudúce: Profesijné organizácie odboru ortopedická protetika

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This