Reklama

Ortopedický magazín logo
VITAJTE
Ortopedický magazín logo
Slider

SKOrT/Garant

Slovenská komora ortopedických technikov je odborným garantom portálu Ortopedický magazín pre tému ortopedickej techniky.

Slovenská komora ortopedických technikov vznikla na základe zákona č. 653/2007 Z. z., ktorou bol novelizovaný zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve – viď https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-653. Komora na základe tejto novely vznikla od 1. januára 2008. Momentálne je v komore registrovaných 236 ortopedických technikov, registrácia je povinná, členstvo nie. Komora momentálne na základe poverenia zastupuje 24 poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vo výdajniach ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok, ktorých hlavnou náplňou je individuálne zhotovovanie, opravy, úpravy a výdaj ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok na mieru a výdaj sériových ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok.

 

Andrea Černá, prezidentka
Nataša Bancíková, viceprezidentka
Juraj Čief, generálny sekretár a člen prezídia
Predseda kontrolného výboru: Roman Polkoráb
Predsedníčka disciplinárnej komisie: Janka Knapková
Predseda komisie pre vzdelávanie a propagáciu odboru ortopedická technika: Marek Bachura

Kontakt: 

Slovenská komora ortopedických technikov SKOrT

skort@skort.sk

Sídlo: Záhradnícka 42

821 08 Bratislava

IČO : 42132649

Prezidentka komory: Mgr. Andrea Černá

kontakt: 0915 739 747

Poštová agenda : sekretariát SKOrT, Jesenského 9, 036 01 Martin

http://www.skort.sk/skort_statut

Copyright 2021 © Factory 457 s.r.o.
Share This