Ortopedický magazín logo

Reklama

Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike I.

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL VII.

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnešný úryvok sa začína novú sériu: Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike. 

Po zmene spoločenského zriadenia v roku 1990 sa otvorila aj v ortopedickej protetike možnosť súkromného podnikania. Viedla k tomu nielen možnosť lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj samostatné organizovanie práce, vyššia pružnosť v zásobovaní, vyššia objektívnosť v odmeňovaní zamestnancov a ďalšie pozitíva, ktoré súkromné hospodárenie so sebou prinášalo. Určitou nevýhodou bola možnosť zániku firmy pri zlom hospodárení, ktorá sa však v ortopedickej protetike nenaplnila.

Tieto podmienky viedli v 90. rokoch ku vzniku viacerých súkromných spoločností. ako prvá to bola spoločnosť ORTOPRO v Košiciach vo februári 1993, postupne sa pridávali ďalšie a dnes ich v individuálnej výrobe na Slovensku pôsobí spolu 22 (ich zoznam je v prílohe č. 8). Patrí k nim aj firma Otto Bock Slovakia, s. r. o., ktorá má na trhu osobitné postavenie. Je to najväčšia distribučná firma pre komponenty a materiály na výrobu ortopedických pomôcok. Spoločnosť Otto Bock Slovakia má aj iné významné aktivity, napr. zabezpečuje vzdelávanie ortopedických technikov spolupracujúcich firiem. Ostatné uvádzané spoločnosti sú výrobcami, resp. dodávateľmi individuálnych ortopedických pomôcok. Vyrábajú ich na svojich pracoviskách buď úplne, alebo v kooperácii s inými firmami.

Medzi najvýznamnejších výrobcov individuálnych ortopedických pomôcok na Slovensku patria (uvedené údaje sú poskytnuté menovanými firmami alebo sú získané z ich webových stránok):

NEOPROT, spol s.r.o.

Je najväčším výrobcom pomôcok na Slovensku. Spoločnosť vznikla v roku 1996, jej prvou riaditeľkou bola Ing. Marta Švecová, v roku 2002 ju vystriedal Mgr. Róbert Wágner, MBA, ktorý je riaditeľom i konateľom spoločnosti doteraz (obrázok č. 156). Druhým konateľom je Ing. Miroslav Bachratý. Odborným garantom pre ortopedickú výrobu je ortopedický technik Ľubomír Horňák. Firma má dcérsku spoločnosť PENSEN, s. r. o., ktorá sídli v Kvetoslavove pri Bratislave a zaoberá sa zásobovaním NEOPROTU materiálmi a polotovarmi pre výrobu pomôcok. Okrem toho robí distribúciu sériových pomôcok.

V súčasnosti pracuje vo firme 93 zamestnancov, z toho je 5 žien na materskej dovolenke.

NeoprotMgr. Róbert Wágner, MBA – riaditeľ spoločnosti NEOPROT, spol. s r. o.

V prílohe č. 5 je uvedený zoznam zamestnancov, ktorí v spoločnosti pracujú a tiež tých, ktorí v nej pracovali v minulosti.

Firma zabezpečuje tieto hlavné úlohy:

 • odoberanie merných podkladov na výrobu individuálnych pomôcok s využitím najmodenejších technológií,
 • zhotovovanie všetkých typov ortopedických pomôcok používaných v ortopedickej prottike vrátane tých najmodernejších,
 • zhotovovanie predpísaných typov pomôcok na základe lekárskej indikácie,
 • zhotovovanie pomôcok na objednávku pacienta – zákazníka v súlade s jeho zdravotnýmstavom,
 • zhotovovanie pomôcok zabezpečujúcich vhodnú prípravu na výcvik s pomôckou a naaplikáciu optimálnejšieho, až definitívneho typu pomôcky,
 • skúšanie a odovzdávanie ortopedických pomôcok podľa bližšieho určenia indikujúceholekára,
 • opravy, prípadne úpravy všetkých typov ortopedických pomôcok,
 • odovzdávanie odborných informácií predpisujúcim lekárom a zdravotným poisťovniamo vhodnom technickom ošetrení pacienta po konštrukčnej a materiálovej stránke,
 • informačnú a zdravotnovýchovnú činnosť vo vzťahu k technickej stránke aplikáciea údržby pomôcky,
 • zavádzanie nových progresívnych technológií a moderných typov pomôcok,
 • vedenie potrebnej dokumentácie o činnostiach súvisiacich s výrobno-technickým procesom (napr. evidencia pacientov, kalkulácie pomôcok, účtovanie pomôcok atď.).

NEOPROT, spol. s r. o. sídli od počiatku na Záhradníckej ulici č. 42 v Bratislave, v susedstve ŠNOP, s ktorou má spoločný hlavný vchod a priestory oboch spoločností sú prepojené spojovacími chodbami, takže pacienti z ambulancií či lôžkového oddelenia prejdú do čakární technických pracovísk komfortne, po bezbariérových chodbách (obrázok č. 157).

V roku 2005 spoločnosť vyhrala verejnú súťaž na odkúpenie budovy na Záhradníckej ulici č. 42, takže odvtedy sú priestory, v ktorých sídli, jej vlastným majetkom.

Počas svojej existencie si spoločnosť kontinuálne posilňovala postavenie na trhu, zvyšovala kvalitu starostlivosti a rozširovala pôsobenie. Do praxe zavádzala nové druhy pomôcok, nové materiály, technológie, zlepšovala riadenie firmy. Niekoľkokrát vykonala rekonštrukciu priestorov budovy, takže tieto v súčasnosti spĺňajú najprísnejšie európske kritériá platné pre zdravotnícke zariadenia tohto typu.

Posilňovanie postavenia NEOPROTU na trhu úzko súviselo so zriaďovaním výdajní ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok a ďalších vysunutých pracovísk na celom území Slovenska. Dialo sa tak predovšetkým v snahe o priblíženie ortopedickoprotetickej starostlivosti bližšie k pacientovi, aby na meranie, skúšanie či odovzdávanie pomôcok nemusel cestovať.

Okrem svojho hlavného sídla v Bratislave na Záhradníckej ulici č. 42 má firma v súčasnosti na Slovensku 4 výdajne ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok( Bratislava, Nitra, Topoľčany a Zvolen), 6 stálych merných miest (Bratislava – Kramáre, Galanta, Humenné, Levice, Malacky, Trnava) a desiatky výjazdových merných miest. Zoznam týchto pracovísk je uvedený v prílohe č. 6.

Snahu o priblíženie starostlivosti o pacienta potvrdzuje i jedna z významných služieb ťažko postihnutým pacientom, a to návšteva pacienta priamo doma, alebo v zdravotníckom zariadení, kde je hospitalizovaný. Tu mu ortopedický technik môže pomôcku zmerať a následne i odovzdať. Umožňuje to najmodernejšia technológia CAD/CAM, ktorá je schopná zmerať parametre pacienta potrebné pre výroby protézy, ortézy trupu či končatín.

NEOPROT je prvý slovenský zhotoviteľ ortopedických pomôcok, ktorý začal používať technológiu CAD/CAM, čiže počítačom podporované navrhovanie (Computer-Aided De- sign) a počítačom podporované modelovanie (Computer-Aided Modelling). Princíp jej fungovania je uvedený nižšie.

Používanie moderných technológií je možné aj vďaka tomu, že ortopedickí technici firmy sa vzdelávajú doma aj v zahraničí v špičkových anglických, francúzskych, nemeckých a španielskych zdravotníckych zariadeniach. Cieľom je, aby boli pripravení vždy nájsť vhodné ortotické či protetické riešenie pre každého pacienta v súlade s požiadavkami jeho odborného lekára, jeho individuálnymi potrebami a životným štýlom.

Veľmi dôležitú úlohu v rozvoji firmy zohrávalo aj zvyšovanie kvality výroby pomôcok. Firma sa popri iných úlohách sústredila aj na získanie certifikátov kvality. Spoločnosť NEOPROT, ako prvá medzi poskytovateľmi ortopedických pomôcok, zaviedla v roku 2004 integrovaný manažérsky systém riadenia podľa noriem ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životné prostredie) a OH SAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Zároveň firma ako prvá v roku 2006 úspešne zaviedla manažérsky systém riadenia aj podľa normy ISO 13485 (kvalita zdravotníckych pomôcok). (Obrázky č. 158, 159, 160 a 161) Odvtedy systém úspešne udržiava.

Moderné technológie

V súčasnosti NEOPROT zabezpečuje na najvyššej úrovni všetky činnosti slúžiace na zhotovenie individuálnych ortopedických pomôcok, na ich úspešnú aplikáciu a adaptáciu pacienta na pomôcku. Deje sa tak s využitím najnovších meracích, výrobných a objektivizačných metód, ktoré sú v ortopedickej protetike k dispozícii.

Sú to:

CAD/CAM technológia

Technológia CAD/CAM prináša novú úroveň komfortu pre pacienta a meracie a výrobné možnosti pre protetiku a ortotiku.

Na odoberanie mier sa používa digitálny 3D skener, ktorý v CAD systéme dokáže zachytiť tisícky mier a vytvoriť z nich presný trojrozmerný digitálny model trupu, končatiny či kýpťa (obrázky č. 162, 163). Ortopedický technik tak môže upravovať model priamo v počítači pomocou sofistikovaného softvéru a všetky úpravy presne dokumentovať. Hotový výsledok jeho práce je odoslaný do riadiacej jednotky CNC frézy, ktorá model automaticky a presne vyfrézuje (obrázok č. 164). Model potom technik použije na ďalšiu výrobu pomôcky.

Okrem spomínaných benefitov priniesla technológia v konečnom dôsledku to, že protetická či ortotická pomôcka je hotová a prispôsobená potrebám pacienta rýchlejšie, ako by trvala len samotná výroba sadrových modelov pri tradičnom procese výroby modelu sadrovaním.

Meranie pomôcok digitálnym 3D skenerom sa vykonáva aj na ostatných pracoviskách NEOPROTU v rámci Slovenska, takže moderné technológie sú k dispozícii širokému počtu pacientov. Skenovanie je možné dokonca aj pomocou aplikácií pre iPhone a iPad, teda je možné ho urobiť naozaj kdekoľvek (obrázok č. 165).

CAD/CAM Technológia

Technológiu CAD/CAM začal NEOPROT používať na technických pracoviskách v roku 2012. Dôvodom bola snaha skrátiť dodacie lehoty individuálnych ortopedických pomôcok. Technológia CAD/CAM sa ukázala (zatiaľ) ako najpokrokovejšia technológia zamerania a výroby modelov pre výrobu korzetov, ortéz a protéz na Slovensku. Nahrádza nepríjemné sadrovanie pri odoberaní mier pacientovi, umožňuje odoberanie mier aj ležiacemu pacientovi kdekoľvek, bez potreby presunov, prináša väčšiu presnosť a rýchlosť zhotovenia pomôcky.

Zariadenie na videoanalýzu chôdze

Zariadenie sa skladá z dvoch statických kamier a špeciálneho softvéru DARTFISH. Pracuje tak, že kamery snímajú pohyb pacienta s nasadenou ortopedickou pomôckou a prípadne bez nej. DARTFISHT je profesionálny softwarový produkt umožňujúci spracovanie a analýzu nahratého videa. Zariadenie umožňuje pri aplikácii zložitej ortopedickej pomôcky vidieť, ako pracuje pacientovo telo, čo sa deje s nasadenou pomôckou a ako pomôcka pacientovi pomáha, či nepomáha. Simultánne zobrazenie dvoch záznamov v jednom obraze umožňuje ortopedickému technikovi okamžite a exaktne porovnať funkčnosť ortézy končatiny či protézy. Neoceniteľne pomáha pri správnom nastavení pomôcky, ktoré je dôležité pre rýchlejší liečebný účinok, resp. adekvátny kompenzačný efekt pomôcky (obrázok č. 166).

Zariadenie umožňuje zistiť prípadné chybné návyky a stereotypy, ktoré môže mať pacient zafixované a správnym nasadením pomôcky a inštruktážou ich odstrániť. Rehabilitácia či nácvik chôdze sú pri využívaní softvéru Dartfish podstatne efektívnejšie.

Inak povedané, špeciálny softvér pre digitálnu videoanalýzu chôdze spája a objektivizuje dve reality – čo si sám pacient myslí, ako mu pomôcka pomáha pri chôdzi a ako mu pomáha naozaj.

DARTFISH

L.A.S.A.R. Posture (Laser Assisted Static Alignment Reference)

Centrovanie pomôcky a vizualizácia záťažových osí

Je to moderná zobrazovacia metóda ťažiska tela a záťažových línií končatín v stoji. Záťažová línia je vizualizovaná laserovým lúčom, ktorý sa premieta na povrch tela alebo končatiny. Zariadenie funguje tak, že pacient sa s nasadenou pomôckou postaví na snímaciu plošinu, v ktorej sú zabudované štyri záťažové senzory. Mikroprocesor vykoná sumáciu záťažových línií do jednej, táto sa prenáša na motor pohybujúci laserovým lúčom, ktorý sa premieta na telo pacienta či končatinu. Ortopedický technik pomocou ovládača dokáže nastaviť záťažovú os končatiny s pomôckou podľa správneho anatomického a optimálneho záťažového postavenia DK v jednotlivých kĺboch (bedernom, kolennom, členkovom), ako pri flexii (pokrčení končatiny), tak i extenzii (vystretí). Ortopedický technik následne nastaví pomôcku tak, aby napomáhala vrátiť alebo udržiavať končatinu v správnom postavení. Takéto dôkladné centrovanie pomôcky je dôležité najmä pri stavbe a aplikácii zložitých ortopedických pomôcok, ako sú protézy alebo ortézy na chodenie (obrázky č. 167 a 168).

Využívaním prístroja L.A.S.A.R. Posture ortopedický technik dokáže vizualizovať rozloženie síl alebo tzv. záťažové línie, ktoré sú voľným okom neviditeľné, ale majú významný vplyv na výdaj energie pri chôdzi. Ak má pacient pomôcku, ktorá bola zhotovená len tak „od oka“ a nie je vycentrovaná podľa záťažových osí, jej výsledný vplyv môže byť kontraproduktívny, teda v lepšom prípade nepomáha, v horšom stav dokonca zhoršuje a chôdza sa stáva pre pacienta náročnou a únavnou.

L.A.S.A.R.

Digitálna vizioskopia chodidiel a výroba vložiek CAD/CAM systémom

Vizioskopia je vysokorýchlostné skenovanie chodidiel. Slúži na odobratie mier na ortopedické vložky a ortopedickú obuv bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov. Špeciálny prístroj – vizioskop s digitálnym zobrazením vo vysokom rozlíšení umožňuje statické aj dynamické meranie plantárnych tlakov s výstupom vo forme počítačovej snímky mäkkých tkanív alebo farebnej mapy rozloženia tlakov chodidiel (obrázky č. 169 a 170).

Ortopedický technik má k dispozícii verný obraz chodidiel v skutočnej veľkosti. Špeciálny softvér Podosat mu umožňuje adekvátne namodelovať všetky potrebné komponenty a korekčné prvky, ako aj celý dizajn každej individuálnej ortopedickej vložky vyhotovenej podľa potrieb pacienta a požiadaviek lekára.

CAD/CAM technológia umožňuje navrhnuté vložky poslať online do riadiacej jednotky CNC frézy, ktorá ich obrúsi a vyreže (obrázok č. 171). Tento proces na CNC fréze je veľmi presný. Zaručuje maximálnu zhodu hotových vložiek s návrhom ortopedického technika. Fréza brúsi model naraz z oboch strán a celý proces vyrezania páru vložiek netrvá dlhšie ako 15 minút.

CNC frizz

Uvedené moderné technológie zohrávajú významnú rolu v zlepšovaní kvality starostlivosti v ortopedickej protetike. Využívajú sa pri meraní, skúšaní, výrobe a aplikácii bežných, ale aj tých najzložitejších pomôcok.

vizioskop

Neoprot spol s.r.o.

Technické pracoviská firmy

Hlavné pracovisko firmy je na Záhradníckej ulici 42 v Bratislave, okrem toho niektoré výrobné procesy a sklady sú v Kvetoslavove pri Bratislave.

Na Záhradníckej ulici sa nachádzajú tieto pracoviská:

1. Pracovisko pre ortézy končatín

Vyhotovujú sa tu moderné typy ortéz končatín tých najzložitejších typov, ortézy z nízkoteplotných termoplastov umožňujúce ich aplikáciu a priformovanie priamo na telo pacienta. Ich ďalšou výhodou je možnosť rýchleho odovzdania za 2 – 4 hodiny po odmeraní. Ďalej sa tu vyhotovujú liečebné i kompenzačné ortézy z vysokoteplotných termoplastov s rôznymi druhmi kĺbov, karbónové ortézy atď. Objektivizáciu funkčného efektu pomôcky (teda zistenia či pomôcka “funguje“ alebo nie) a jej nastavenia umožňuje moderné zariadenie DARTFISH na videoanalýzu chôdze. Na pracovisku sa využíva aj technológia CAD/CAM.

Do ponuky individuálne zhotovovaných ortopedických pomôcok spoločnosti NEOPROT patria aj dynamické lykrové ortézy (Dynamic Movement Orthoses). Tieto ortézy predstavujú nový prístup, ako zvládnuť narušený svalový tonus a neurologické dysfunkcie. Cieľom je zlepšiť funkčné schopnosti tela pomocou ortézy, ktorá rešpektuje individuálne potreby používateľa. Každá ortéza je vyrábaná na mieru zo špeciálneho materiálu na báze tkaniny LYCRA®. Tkanina spôsobuje zvýšený tlak na určitú svalovú skupinu a tým zlepšenie propriocepcie, vedie k lepšiemu uvedomeniu a ovládaniu časti tela, na ktorú je potrebné pôsobiť. Ortéza svojou konštrukciou vplýva na oslabené svalové skupiny tak, že ich posilňuje a zvýšený svalový tonus uvoľňuje. Napríklad včasné použitie lykrovej ortézy trupu pri liečbe neurologickej skoliózy často vedie k redukcii deformity bez potreby aplikácie pevného skoliotického korzetu.

2. Pracovisko pre ortézy trupu

Na pracovisku sa vyhotovujú najmodernejšie ortézy trupu rôznych typov, niektoré progresívne typy sa vyrábajú predovšetkým na tomto pracovisku v rámci celého Slovenska. Štandardne do 1 – 2 hodín po odmeraní sa pacientom aplikujú napr. hyperextenčné korzety, takže pacient v deň príchodu na odobratie mier aj odíde s hotovou ortézou.

Využitie technológie CAD/CAM (obrázky č. 162 až 165) v ortotike trupu umožnilo podstatné skrátenie dodacích lehôt tých najzložitejších korekčných ortéz trupu (bostonský, CBW, Lyonský, Tubingenský, Sant – Etiene atď.). Doba od odmerania ortézy po jej odovzdanie pacientovi, ktorá pred tridsiatimi rokmi bola mesiace a pred desiatimi rokmi týždne, sa v súčasnosti skrátila na tri dni, čo je podstatný úspech pre skvalitnenie liečby pacientov ortézami trupu.

K tomuto pracovisku je priradené aj pracovisko na výrobu polohovacích ortéz trupu pre deti – sedačiek, ktoré slúžia na oporu tela pri sedení vo vozíku. Vyrábajú sa tu statické alebo dynamické sedačky rôznych typov (obrázok č. 177).

Neoprot spol s.r.o.

FEETPRINT

3. Pracovisko pre protézy DK a HK

Okrem moderných endoskeletových protéz DK štandardných typov z dovozových materiálov (najčastejšie od firmy Otto Bock) sa na pracovisku vyhotovujú i najmodernejšie protézy špičkovej kvality s mikroprocesorom riadeným kolenným kĺbom (C-Leg, HyBRID, iLIMB) a ortézy (E-mag) a protézy s bionickým protézovým systémom GENIUM.

NEOPROT si dlhodobo udržiava prvenstvo v aplikovaní a počte zhotovených inteligentných protéz v rámci Slovenska. Na pracovisku bola úspešne aplikovaná prvá slovenská protéza s inteligentným bedrovým kĺbom – Helix 3D.

Ďalej sa tu vyhotovujú protézy so silikónovým lôžkom (ICEROSS či SILIKONLINE). Ich veľkou prednosťou je objímka, ktorá pevne stabilizuje protézu na ťažko oprotézovateľnom kýpti.

V protetike horných končatín sa okrem klasických a ťahových protéz vyhotovujú myoelektrické protézy HK, ktoré predstavujú v protetike horných končatín najmodernejšie ošetrenie pacienta.

Pracovisko využíva v každodennej práci moderné technológie CAD/CAM, DARTFISH a L.A.S.A.R. (popisy zariadení sú uvedené v časti 2.3.1.1).

4. Pracovisko pre ortopedické vložky

Na pracovisku sa zhotovujú všetky druhy ortopedických vložiek podľa mier pacienta, od tých najjednoduchších až po zložité, napríklad na korekciu skrátenín, či osobitne konštruovaných vložiek pre diabetikov.

Na odobratie mier sa tu používa digitálna vizioskopia aj digitálny skener PaROMED – bezkontaktné spôsoby zamerania ortopedických vložiek. Ortopedický technik následne spracuje namerané hodnoty a pošle ich do CNC frézy, ktorá vložky vyfrézuje (obrázky č. 169 – 171). Technik ešte urobí povrchovú úpravu vložiek. Na odoberanie mier a zistenie stavu chodidla v záťaži sa štandardne ešte používa odtlačková pena a podobarografický odtlačok – plantogram.

Na výrobu vložiek sa využíva aj moderná francúzska technológia, ktorá umožňuje do 1 – 2 hodín po odmeraní vyhotovenie individuálnych ortopedických vložiek presne podľa potreby pacienta. Pri tejto odtlačkovej metóde FEETPRINT sa pacient postaví na formovací vak, po odtlačení chodidiel sa odsaje z vaku vzduch, a tak sa spevní odtlačok chodidla (obrázok č. 181). Ďalšie formovanie odtlačku na dosiahnutie optimálnej korekcie chodidla vykonáva technik. Potom sa sendvičovo konštruovaná vložka nahreje, vloží sa do odtlačku chodidla, pacient sa na ňu znova postaví a tým ju podľa chodidla vyformuje. Následne technik vložku dokoriguje, upraví podľa potreby a odovzdá pacientovi.

Na pracovisku vyhotovujú aj skladané vložky, t. j. vložky poskladané z viacerých stavebných komponentov podľa nálezu na chodidle a špecifikácie lekára. Technik má k dispozícii desiatky typov a veľkostí komponentov, takže je možné zhotoviť stovky kombinácií vložiek podľa zdravotnej potreby pacienta. Vložky potom dohotovia nalepením stielky a dobrúsením. Na obrázku č. 182 sú napr. rôzne druhy metatarsálnych pelôt.

5. Pracovisko pre ortopedickú obuv

Na samotnom pracovisku sa odoberajú miery na ortopedickú obuv, v prípade potreby sa obuv skúša, dohotovuje a odovzdáva pacientom. Aplikujú sa tu všetky druhy ortopedickej obuvi od najjednoduchších až po najzložitejšie, napr. na kompenzáciu skrátenej končatiny.

Pacient má na výber ortopedickú obuv z katalógu obuvi, kde sú uvedené desiatky rôznych vzorov a typov obuvi. Obuv sa vyrába v kooperácii so subdodávateľmi, pre zložitosť výroby a technológií sa na pracovisku robia iba niektoré výrobné operácie. Na odoberanie mier sa aj na tomto pracovisku využívajú moderné technológie, a to podľa zváženia technika pomocou vizioskopu, plantografu, odtlačkovej hmoty a, samozrejme, sú odobraté obvodové a dĺžkové miery pacienta.

6. Pracovisko pre bandážne pomôcky

Na pracovisku sa vyhotovujú na základe individuálnych mier všetky druhy bandážnych pomôcok: driekové, brušné, prietržové pásy, upomínacie bandáže, kolenné ortézy rôznych typov, drobné bandážne pomôcky pre nohu a ďalšie pomôcky. Všetky pomôcky sú vyhotovené individuálnym spôsobom, vo výrobe sa nepoužívajú sériovo predhotovené pomôcky.

V technickej časti sú i pomocné pracoviská, napr. sadrovňa, laminovňa, brusiareň, mechanická dielňa, kde sa robí stavba pomôcok po mechanickej stránke. Časť výroby, napr. ortopedických vložiek a CAD/CAM fréza Rodin sa nachádzajú na pracoviskách v Kvetoslavove.

V súčasnosti NEOPROT zabezpečuje na najvyššej úrovni všetky činnosti slúžiace na zhotovenie individuálnych ortopedických pomôcok, na ich úspešnú aplikáciu a adaptáciu pacienta na ňu. Využíva k tomu najnovšie meracie, výrobné a objektivizačné metódy, ktoré sú v ortopedickej protetike k dispozícii.

Vďaka úsiliu vedenia spoločnosti a všetkých zamestnancov sa v priebehu rokov podstatne zvýšili počty ošetrovaných pacientov, rozšíril sa sortiment pomôcok, významne sa skrátili dodacie lehoty niektorých druhov pomôcok, zvýšila sa kvalita pomôcok.

Celkový objem výroby firmy (grafy č. 5, 6, 7) sa v priebehu posledných 15 rokov zvýšil takmer o 100 %, firma svojimi vysunutými pracoviskami a mernými miestami poskytuje starostlivosť nielen v oblasti bývalého Západoslovenského kraja, ale aj v iných častiach Slovenska.

 

Zamestnanci NEOPROTU sú schopní vyhotoviť najmodernejšie pomôcky, ktoré sa používajú v Európe – protézy DK s mikroprocesorom riadeným kolenným či bedrovým kĺbom. Firma má už dlhodobo prvenstvo v aplikovaní a počte zhotovených inteligentných protéz, napr. C-leg, HyBRID, iLIMB, Helix 3D, GENIUM i moderných myoelektrických protéz HK.

Hlavným cieľom spoločosti NEOPROT je pomocou využitia najnovších terapeutických postupov a technológií poskytnúť pacientom najlepšiu možnú individuálnu ortopedickoprotetickú starostlivosť. To zahŕňa na jednej strane spoznanie špecifických potrieb pacienta vzhľadom na jeho každodenné životné podmienky, na strane druhej zase neustále vzdelávanie sa v nových technológiách a hľadanie najlepších súčasných možností, ako pomôckami dosiahnuť pre pacienta optimálny kompenzačný či liečebný účinok.

 

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom dieli o Otto Bock HealthCare GmBH

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 156 – 187: Archív fotiek Neoprot, spol s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This