Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL VII.

Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnešný úryvok sa venuje téme: Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Protetické oddelenie Národného rehabilitačného centra v Kováčovej vzniklo ako jedna z dôležitých súčastí pôvodného Rehabilitačného ústavu v Kováčovej. Ústav vznikol na základe rozhodnutia vlády Slovenskej socialistickej republiky z roku 1975. Dôvodom bolo pribúdanie pacientov po závažných úrazoch pohybového aparátu, ktorí boli dovtedy doliečovaní v Čechách. Ústav sa staval viac ako 10 rokov podľa vzoru rehabilitačných ústavov Kladruby v Čechách a Hrabyně, Chuchelná na Morave.

Zriaďovacia listina vydaná MZ SSR 1. 1. 1986 určila názov zariadenia – Rehabilitačný liečebný ústav (RLÚ) so sídlom v Kováčovej pri Zvolene. Zariadenie malo slúžiť pacientom po polytraumách a amputáciách končatín s dôrazom na pacientov s traumatizmom chrbtice s poranením miechy. Jeho pôsobnosť bola pre územie Slovenska.

V roku 1986 bol ústav ešte stále rozostavaný, no už sa začalo s jeho zariaďovaním a prijímaním prvých zdravotníckych, technických a prevádzkových zamestnancov. Mnohí z nich absolvovali prax v českých rehabilitačných ústavoch s cieľom oboznámiť sa s prácou so spinálnymi pacientmi a tiež s pacientmi po amputáciách. Postupne sa začal formovať lekársky tím siedmich lôžkových oddelení a stredný aj pomocný zdravotnícky personál.

V júli roku 1987 bol na pozíciu ordinára pre ortopedickú protetiku prijatý MUDr. Jozef Hudec – ortopéd. Doktor Hudec začal postupne budovať odborný pracovný kolektív, súčasne zariaďovať oddelenie technicky a materiálne. Budovanie sa začalo s výraznou podporou vtedajšieho riaditeľa MUDr. Jozefa Hutyru a tiež primára MUDr. Myróna Malého. MUDr. J. Hudec sa pri tom opieral o hodnotné odborné rady primára MUDr. Eduarda Cmunta a vedúceho protetického technika pána Búžka z Ortopedického oddelenia v Ústí nad Labem, primárov MUDr. Přívaru a MUDr. Pokorného z Moravy a tiež primára MUDr. Jána Krajčiho z Oddelenia ortopedickej protetiky FN v Banskej Bystrici. Výsledkom snaženia bolo, že ku dňu slávnostného otvorenia rehabilitačného ústavu 21. 9. 1987 bolo pracovisko dobudované a schopné prijať prvých pacientov a poskytnúť im základnú protetickú starostlivosť (obrázok č. 146).

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Prvý pracovný tím tvorili: MUDr. Jozef Hudec (ordinár pre ortopedickú protetiku), Ivana Ficianová (vedúca ortopedická technička), Anna Rajchmanová (zdravotná sestra), Roman Bóna (ortopedický technik), Pavel Výboch st. (mechanik), Juraj Kamenský (bandážista), Július Babic (obuvník).

Oddelenie bolo schopné proteticky vybaviť pacientov po úrazoch a operáciách chrbtice

  • stabilizačnými hrudnými ortézami z prolypropylénu,
  • vysokými koženými, či kovovými oblúčikovými vertikalizačnými ortézami,
  • individuálne tvarovanými peroneálnymi plastovými ortézami, peroneálnymi osmičkovými bandážami a ťahmi,
  • koženými a plastovými ortézami horných končatín,
  • molitanovými a latexovými krčnými goliermi.

Pacienti po amputáciách dolných končatín boli vybavovaní protézami s koženými kýpťovými lôžkami a exoskeletovými protézami z tvarovaných laminátových dielov.

Prednosťou pracoviska bola úzka spolupráca s lôžkovými oddeleniami a ergoterapeutickým oddelením pri výrobe rôznych adjuvatík slúžiacich k ADL aktivitám hlavne u spinálnych pacientov.

Do decembra 1990 pribudli k personálu protetického oddelenia, z dôvodu zvýšenej intenzity pracovného zaťaženia, Mária Bôžiková a Monika Družbacká (ortopedické techničky), Jiřina Nováková a Jana Vajová (bandážistky) a Pavol Výboch ml. (mechanik). Na dôchodok odišiel bandážista pán Kamenský. Protetické oddelenie v tom čase bolo schopné proteticky vybaviť v termíne do troch dní každého pacienta 200-lôžkového rehabilitačného ústavu, ktorý si vyžadoval protetické ošetrenie.

Od roku 1991 sa vedúcou protetickou techničkou stala Mária Bôžiková a boli prijatí ďalší dvaja ortopedickí technici – Anna Veverková a Karol Jaroš. Na dôchodok odišla bandážistka Jiřina Nováková a po ťažkom úraze mechanik P. Výboch ml. V roku 1993 nastúpili na oddelenie Mária Parobková (bandážistka) a Ľubomír Gajdoš (mechanik).

Ortopedickoprotetické oddelenie začalo v 90. rokoch vybavovať amputovaných pacientov endoskeletovými modulárnymi stehennými a predkolennými protézami s polymérovými individuálne vákuovo tvarovanými kýpťovými objímkami vystuženými karbónovou tkaninou. U problematických kýpťov sa začalo s aplikáciou silikónových linerov (návlekov). Vákuovou technikou sa začali vyrábať aj liečebné AFO a KAFO ortézy a tiež športové kolenné ortézy.

Pre vhodných pacientov s paraplégiou dolných končatín zaviedol MUDr. Jozef Hudec v roku 1993 v spolupráci s firmou Soča Oprema a so Spinálnym centrom v Lubljane v Slovinsku aplikáciu elektrostimulačnej ortézy na dolných končatinách paraplegikov.

V roku 1996 odišli z oddelenia Karol Jaroš, Ivana Ficianová a vedúca technička Mária Bôžiková. Nastúpili ortopedické techničky Stanislava Zemková a Ľubica Gajdošová. Vedúcou techničkou sa stala Anna Veverková.

Dňa 1. 1. 1996 došlo k zmene zriaďovacej listiny a Rehabilitačný liečebný ústav sa transformoval na Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej (NRC). Protetické oddelenie NRC v tomto roku pracovalo v nasledovnom 10-člennom zložení:
• 1 lekár – ordinár pre ortopedickú protetiku – MUDr. Jozef Hudec,
• 1 zdravotná sestra – Anna Rajchmanová,
• 1 vedúca protetická technička – Anna Veverková,
• 3 protetickí technici – Stanislava Zemková, Roman Bóna, Ľuba Gajdošová,
• 2 bandážistky – Jana Vajová, Mária Parobková,
• 2 mechanici – Ľubomír Gajdoš, Ervín Tuharský.

V roku 1996 primár MUDr. Jozef Hudec po osobných odborných a praktických skúsenostiach v Norton Hospital v Orladne na Floride zaviedol do ortotického ošetrenia idiopatických skolióz hyperkorekčnú nočnú ortézu, tzv. „Nočný Charleston korzet“. Protetické oddelenie ho začalo používať ako prvé pracovisko v bývalej ČSSR. MUDr. Jozef Hudec túto metódu liečby počas viac ako pätnástich rokov aplikácie nočných hyperkorekčných ortéz modifikoval a jej úspešnosť v liečbe obhájil dizertačnou prácou v roku 2012 (obrázky č. 147 a 148).

sádrovanie ortézy trupu

V roku 2003 odišiel z oddelenia Roman Bóna (ortopedický technik) a v apríli 2006 Stanislava Zemková a Anna Gajdošová (ortopedické techničky). Práca na ortopedickoprotetickom oddelení NRC sa stala vážne ohrozenou. Základnou prioritou, pokiaľ ide o protetické vybavenie, zostali hlavne pacienti po úrazoch a operáciách chrbtice s poškodením miechy. Pomocou externých ortopedických technikov, napr. Milana Hadbavného, sa na protetickom oddelení postupne začali ošetrovať aj pacienti po amputáciách končatín (obrázky č. 149, 150, 151 a 152).

pacient s ortézami dolných končetin

Pre nedostatok ortopedických technikov v odbore prijalo protetické oddelenie NRC niekoľkých zamestnancov iných profesií a do roku 2007 im umožnilo doškolenie na ortopedických technikov. Boli to Darina Kuštánová (pôvodne zdravotná sestra), Ján Franka a Marek Babic (pôvodne sanitári). Vyriešil sa tak nedostatok odborných pracovníkov oddelenia.

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

V roku 2010 predstavil ordinár pre ortopedickú protetiku v NRC, prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD., na mnohých ortopedických i protetických fórach jedinečné vybavenie dospelého paraplegického pacienta aparátom Paravalker – RGO aparátom vyrobeným v spolupráci s firmou Gotinger v Nemecku a firmou PROTEa SR (obrázky č. 153 a 154).

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Ortopedickoprotetické oddelenie NRC počas celej svojej viac ako 25-ročnej existencie spolupracovalo aj s ostatnými protetickými oddeleniami a pracoviskami na Slovensku. V poslednej dobe sa zintenzívnila spolupráca aj s firmou Otto Bock Slovakia, a to i vo vybavení pacientov tzv. inteligentnými protézami a ortézami, ktoré sú riadené mikroprocesormi.

Otto Bock Slovakia

MUDr. Jozef Hudec, PhD. počas celej doby fungovania protetického oddelenia kládol dôraz na odborné vzdelávanie pracovníkov formou odborných seminárov i praktických stáží, z ktorých mnohé absolvoval s nimi aj osobne.

V súčasnosti vedie ortopedickoprotetické oddelenie NRC Kováčová prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD., ktorý je zároveň lekárskym riaditeľom NRC Kováčová. Funkciu vedúcej techničky vykonáva od roku 2012 Ing. Darina Kuštánová. Zdravotnú sestru Annu Rajchmanovú po odchode do dôchodku v roku 2014 nahradila zdravotná sestra Helena Ohanková. Na protetickom oddelení pracujú ešte ortopedickí technici Ján Franka a Marek Babic, bandážistky J. Vajová a M. Parobková a mechanik J. Blažko.

Protetické oddelenie NRC Kováčová má dobré technické, personálne a odborné zázemie a je schopné vybaviť pacientov NRC Kováčová v plnom rozsahu protetických výkonov. Svojou činnosťou zabezpečuje veľmi dobrú úroveň protetického vybavenia spinálnych aj amputovaných pacientov.

NRC Kováčová je výukovou základňou pregraduálneho aj postgraduálného štúdia, podieľa sa na doškoľovaní lekárov v atestačnej príprave v odbore ortopédia, protetika a FBLR. (Text v tejto časti bol spracovaný na základe údajov poskytnutých prim. MUDr. Jozefom Hudecom, PhD.

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom diely.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155: Archív fotiek MUDr. Jozef Hudec

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This