Ortopedický magazín logo

Reklama

SKOrT: Ako dlho platí lekársky poukaz na individuálnu ortopedickoprotetickú pomôcku?

Ako dlho platí lekársky poukaz na individuálnu ortopedickoprotetickú pomôcku?

Foto: ilustračné, Envato Elements

Prijatím zákona č. 383/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v závere roka 2019 nastala zmena v dobe platnosti papierového lekárskeho poukazu, ako aj elektronického preskripčného záznamu na individuálnu ortopedickoprotetickú pomôcku. Napríklad  na ortézy, protézy, korzety, ortopedické vložky či ortopedická obuv. Touto novelou sa v §120 ods. 5 na konci bodka nahradila čiarkou a pripojili sa tieto slová: „ak bol preskripčný záznam uplatnený alebo lekársky poukaz predložený vo výdajni zdravotníckych pomôcok do jedného mesiaca odo dňa, keď bol vystavený.“ 

Táto zmena je podstatná a je účinná od 1. januára 2020. Na jej základe poukaz na individuálnu ortopedickoprotetickú pomôcku platí 3 mesiace od dátumu vystavenia (predpisu) len vtedy, ak si ho pacient vo výdajni uplatní najneskôr do jedného mesiaca od dátumu predpisu – toto platí aj počas súčasnej núdzovej situácie.

EÚ/Slovensko

Bežnou praxou v krajinách Európskej únie, ktorej členským štátom je aj Slovenská republika, pritom je odlíšenie doby na uplatnenie lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu na zhotovenie zdravotníckej pomôcky na mieru vo výdajni od doby na zhotovenie a výdaj takejto pomôcky, ktorá je počítaná odo dňa uplatnenia preskripčného záznamu vo výdajni, nie odo dňa vytvorenia preskripčného záznamu predpisujúcim lekárom. Táto prax zohľadňuje špecifiká individuálneho zhotovovania a technologickej náročnosti zdravotníckych pomôcok na mieru, ako aj skutočnosť, že pacient sa do výdajne s platným preskripčným záznamom môže dostaviť aj v posledný deň doby platnosti lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu.

Napríklad, podobne ako v Maďarsku, v susednej Českej republike je doba platnosti poukazu na individuálnu ortopedickoprotetickú pomôcku na mieru 3 mesiace od dátumu predpísania (čas na uplatnenie vo výdajni) a následne pri poistencoch VZP ČR ďalších 6 mesiacov na zhotovenie a dispenzáciu pomôcky a pri poistencoch ostatných českých zdravotných poisťovní ďalšie 3 mesiace na zhotovenie a dispenzáciu pomôcky, pričom táto lehota na zhotovenie a dispenzáciu je počítaná odo dňa uplatnenia poukazu pacientom vo výdajni. Podobne v Belgicku je doba platnosti poukazu/preskripčného záznamu na zhotovenie ortopedickoprotetickej zdravotníckej pomôcky na mieru 3 mesiace od dňa vystavenia poukazu resp. vytvorenia preskripčného záznamu a následne plynie lehota na zhotovenie a dispenzáciu takejto pomôcky 75 pracovných dní odo dňa uplatnenia poukazu pacientom vo výdajni (pozn. 3 mesiace majú obvykle 63 pracovných dní).

Odlišní pacienti alebo technológie?

Nespochybniteľným faktom je pritom skutočnosť, že kým na jednej strane, na rozdiel od poúrazových zdravotníckych pomôcok na mieru, pri ktorých je potreba takejto pomôcky obvykle dočasná a časovo obmedzená, v prípade protéz končatín, zložitej a veľmi zložitej ortopedickej obuvi a ostatných zdravotníckych pomôcok pre telesne postihnutých pacientov (napr. polohovacích ortéz trupu – sedačiek, dynamických lykrových ortéz a pod.) neexistuje medicínsky odôvodnený predpoklad pominutia potreby zdravotníckej pomôcky na mieru počas navrhovaných časových období (často ide o nevratné stavy, ako sú amputácie častí alebo celých končatín, mentálne a s nimi spojené telesné postihnutia, ako aj vrodené vady). Napriek tomu však európske štáty aplikujú dobu na uplatnenie poukazu 3 mesiace na všetky pomôcky na mieru a túto dobu aj pri poúrazových ortézach považujú za primeranú. Je preto ťažko pochopiteľné, v čom sú pacienti – občania Slovenskej republiky iní ako občania ostatných členských štátov Európskej únie. 

Na druhej strane, rovnako sa ničím nelíši ani technológia individuálneho zhotovovania zdravotníckych pomôcok na mieru v SR a v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré aplikujú osobitnú lehotu pre uplatnenie lekárskeho poukazu a osobitnú lehotu na samotné individuálne zhotovenie a dispenzáciu ortopedickoprotetickej pomôcky na mieru.

Autor: 

Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby
Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This