Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL I.

historia ortopedickej protetiky

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každú stredu nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Situácia v 50. a 60. rokoch 20. storočia

V 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia starostlivosť o pacientov používajúcich ortopedické pomôcky zabezpečovali národné podniky zdravotníckej výroby ORTHOPEDIA a PROTETIKa.

Zdravotná starostlivosť v ortopedickej protetike sa uskutočňovala tak, že pacientom pomôcku zmerali v služobni, vyrobili ju vo výrobnom podniku, ak bolo potrebné, tak ju vyskúšali, dohotovili vo výrobnom podniku a nakoniec odovzdali pacientovi, či v niektorých prípadoch poslali poštou domov. Pacienta inštruovali, ako sa má o pomôcku starať. S pomôckou, napr. s protézou, pacient v lepšom prípade rehabilitoval v rehabilitačnej ambulancii, v komplikovaných prípadoch bol hospitalizovaný na rehabilitačnom oddelení.

Uvedenú starostlivosť poskytovali v 24 služobniach na území celého Československa. Keďže tento počet bol nedostatočný, v niektorých regiónoch vznikali problémy v dostupnosti ortopedickoprotetickej starostlivosti, v kvalite pomôcok a tiež v spolupráci medicínskych a technických pracovníkov. Často sa stávalo, že pacienti mali s pomôckou problémy, napr. ich tlačila, nesprávne ju používali a pod. Posudzovanie pomôcok sa dialo skôr z hľadiska kvality ich vypracovania, než z hľadiska medicínskej vhodnosti podľa zdravotného stavu pacienta, spôsobu používania pomôcky a prípadnej zmeny postavenia či typu pomôcky pri zmene zdravotného stavu pacienta. Výrobné doby niektorých zložitých pomôcok boli veľmi dlhé a trvali aj niekoľko mesiacov. Problém bol aj v systéme vzdelávania tak výrobných, ako i medicínskych pracovníkov v problematike ortopedickej protetiky. Pacienti teda nedostávali adekvátnu starostlivosť. Príčinou, okrem organizácie starostlivosti, boli tiež nedostatočná medicínska erudícia výrobných pracovníkov a nedostatočná technická erudícia zdravotníckych pracovníkov. Stávalo sa pomerne často, že pacienti pomôcky nosili s veľkými problémami, alebo ich nenosili vôbec.

Vláda ČSSR v úsilí riešiť túto situáciu prijala na návrh Ministerstva zdravotníctva vládne uznesenie č. 113/61 o opatreniach na zlepšenie protetickej starostlivosti. Plné zaangažovanie medicínskych pracovníkov (lekárov a sestier) do ortopedickoprotetickej starostlivosti a jej riadenie odborným lekárom (ortopédom) malo priniesť zvýšenie jej úrovne a odstránenie niektorých spomínaných negatívnych javov.

Na základe uvedeného uznesenia boli Ministerstvo zdravotníctva a krajské národné výbory povinné zabezpečiť vyčlenenie služobní z národných podnikov ORTHOPEDIA a PROTETIKA a do konca roku 1964 dobudovať sieť ortopedických služobní ako zložiek (či súčastí) Krajských ústavov národného zdravia.

Vznik protetických oddelení, vývoj a súčasnosť

Realizácia uvedeného vládneho uznesenia bola konkrétne rozpracovaná a zverejnená v Smernici č. 12 vo Vestníku MZ ČSSR, čiastka 8 – 9 z 20. 4. 1963.

V Pokynoch Ministerstva zdravotníctva ČSSR z 20. 6. 1964 sa už nespomína služobňa, ale protetické oddelenie ako súčasť nemocnice s poliklinikou III. typu.

Na základe týchto skutočností vzniklo odčlenením služobní v roku 1964 i protetické oddelenie v Bratislave, jeho spádovou oblasťou bola Bratislava a Západoslovenský kraj. Pre Východoslovenský kraj v tomto roku vzniklo protetické oddelenie v Košiciach. Vzhľadom na to, že mali krajskú pôsobnosť, nazývali sa aj krajské protetické oddelenia (KPO). Oddelenie s pôsobnosťou pre Stredoslovenský kraj vzniklo až koncom 60. rokov, a to najskôr ako vysunuté pracovisko v Martine, až od roku 1971 priamo v Banskej Bystrici.

V roku 1964 bola stanovená aj náplň činnosti protetických oddelení. Ich základným poslaním bolo poskytovať v plnom rozsahu protetickú starostlivosť a tiež ju organizovať v rámci kraja.

Ďalšiu úpravu postavenia protetických oddelení uviedla Vyhláška č. 43/1966 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení, kde boli protetické oddelenia zaradené do nemocníc s poliklinikou III. typu. V Bratislave a Košiciach to boli v tom čase fakultné nemocnice (FN), v Banskej Bystrici nemocnica s poliklinikou III. typu. Oddelenie bolo zaradené do spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek (SVaLZ).

V roku 1973 vyšla nová koncepcia odboru ortopedická protetiky, v nej sa už miesto protetických oddelení uvádzajú oddelenia ortopedickej protetiky. V roku 1975 uvedenú vyhlášku nahradila nová vyhláška MZ SSR č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Vtedy sa protetické oddelenia NsP III. typu začali nazývať oddeleniami ortopedickej protetiky FN. Názov pretrval až do zániku oddelení v Banskej Bystrici a Košiciach a pretransformovania Oddelenia ortopedickej protetiky FN Bratislava na Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku Bratislava.

Budúci týždeň budeme pokračovať úryvkom o Protetickom oddelení (neskôr OOP) v Banskej Bystrici

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň,

ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This