Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL I.

historia ortopedickej protetiky

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každú stredu nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Situácia v 50. a 60. rokoch 20. storočia

V 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia starostlivosť o pacientov používajúcich ortopedické pomôcky zabezpečovali národné podniky zdravotníckej výroby ORTHOPEDIA a PROTETIKa.

Zdravotná starostlivosť v ortopedickej protetike sa uskutočňovala tak, že pacientom pomôcku zmerali v služobni, vyrobili ju vo výrobnom podniku, ak bolo potrebné, tak ju vyskúšali, dohotovili vo výrobnom podniku a nakoniec odovzdali pacientovi, či v niektorých prípadoch poslali poštou domov. Pacienta inštruovali, ako sa má o pomôcku starať. S pomôckou, napr. s protézou, pacient v lepšom prípade rehabilitoval v rehabilitačnej ambulancii, v komplikovaných prípadoch bol hospitalizovaný na rehabilitačnom oddelení.

Uvedenú starostlivosť poskytovali v 24 služobniach na území celého Československa. Keďže tento počet bol nedostatočný, v niektorých regiónoch vznikali problémy v dostupnosti ortopedickoprotetickej starostlivosti, v kvalite pomôcok a tiež v spolupráci medicínskych a technických pracovníkov. Často sa stávalo, že pacienti mali s pomôckou problémy, napr. ich tlačila, nesprávne ju používali a pod. Posudzovanie pomôcok sa dialo skôr z hľadiska kvality ich vypracovania, než z hľadiska medicínskej vhodnosti podľa zdravotného stavu pacienta, spôsobu používania pomôcky a prípadnej zmeny postavenia či typu pomôcky pri zmene zdravotného stavu pacienta. Výrobné doby niektorých zložitých pomôcok boli veľmi dlhé a trvali aj niekoľko mesiacov. Problém bol aj v systéme vzdelávania tak výrobných, ako i medicínskych pracovníkov v problematike ortopedickej protetiky. Pacienti teda nedostávali adekvátnu starostlivosť. Príčinou, okrem organizácie starostlivosti, boli tiež nedostatočná medicínska erudícia výrobných pracovníkov a nedostatočná technická erudícia zdravotníckych pracovníkov. Stávalo sa pomerne často, že pacienti pomôcky nosili s veľkými problémami, alebo ich nenosili vôbec.

Vláda ČSSR v úsilí riešiť túto situáciu prijala na návrh Ministerstva zdravotníctva vládne uznesenie č. 113/61 o opatreniach na zlepšenie protetickej starostlivosti. Plné zaangažovanie medicínskych pracovníkov (lekárov a sestier) do ortopedickoprotetickej starostlivosti a jej riadenie odborným lekárom (ortopédom) malo priniesť zvýšenie jej úrovne a odstránenie niektorých spomínaných negatívnych javov.

Na základe uvedeného uznesenia boli Ministerstvo zdravotníctva a krajské národné výbory povinné zabezpečiť vyčlenenie služobní z národných podnikov ORTHOPEDIA a PROTETIKA a do konca roku 1964 dobudovať sieť ortopedických služobní ako zložiek (či súčastí) Krajských ústavov národného zdravia.

Vznik protetických oddelení, vývoj a súčasnosť

Realizácia uvedeného vládneho uznesenia bola konkrétne rozpracovaná a zverejnená v Smernici č. 12 vo Vestníku MZ ČSSR, čiastka 8 – 9 z 20. 4. 1963.

V Pokynoch Ministerstva zdravotníctva ČSSR z 20. 6. 1964 sa už nespomína služobňa, ale protetické oddelenie ako súčasť nemocnice s poliklinikou III. typu.

Na základe týchto skutočností vzniklo odčlenením služobní v roku 1964 i protetické oddelenie v Bratislave, jeho spádovou oblasťou bola Bratislava a Západoslovenský kraj. Pre Východoslovenský kraj v tomto roku vzniklo protetické oddelenie v Košiciach. Vzhľadom na to, že mali krajskú pôsobnosť, nazývali sa aj krajské protetické oddelenia (KPO). Oddelenie s pôsobnosťou pre Stredoslovenský kraj vzniklo až koncom 60. rokov, a to najskôr ako vysunuté pracovisko v Martine, až od roku 1971 priamo v Banskej Bystrici.

V roku 1964 bola stanovená aj náplň činnosti protetických oddelení. Ich základným poslaním bolo poskytovať v plnom rozsahu protetickú starostlivosť a tiež ju organizovať v rámci kraja.

Ďalšiu úpravu postavenia protetických oddelení uviedla Vyhláška č. 43/1966 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení, kde boli protetické oddelenia zaradené do nemocníc s poliklinikou III. typu. V Bratislave a Košiciach to boli v tom čase fakultné nemocnice (FN), v Banskej Bystrici nemocnica s poliklinikou III. typu. Oddelenie bolo zaradené do spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek (SVaLZ).

V roku 1973 vyšla nová koncepcia odboru ortopedická protetiky, v nej sa už miesto protetických oddelení uvádzajú oddelenia ortopedickej protetiky. V roku 1975 uvedenú vyhlášku nahradila nová vyhláška MZ SSR č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení. Vtedy sa protetické oddelenia NsP III. typu začali nazývať oddeleniami ortopedickej protetiky FN. Názov pretrval až do zániku oddelení v Banskej Bystrici a Košiciach a pretransformovania Oddelenia ortopedickej protetiky FN Bratislava na Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku Bratislava.

Budúci týždeň budeme pokračovať úryvkom o Protetickom oddelení (neskôr OOP) v Banskej Bystrici

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň,

ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This