Ortopedický magazín logo

Reklama

Vzdelávanie ortopedických technikov po roku 2000

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Výchova a vzdelávanie technicko-výrobných a zdravotníckych pracovníkov v odbore ortopedická protetika

Vzdelávanie ortopedických technikov

Veľkým problémom odboru ortopedická protetika je jeho neatraktívnosť. Toto sa prejavilo aj po roku 2000. Pre pretrvávajúci nezáujem absolventov základných škôl o prácu v odbore sa v rokoch 2002 – 2007 neotvoril ani jeden ročník vzdelávania. V roku 2003 vznikla Asociácia pracovníkov technickej ortopédie (ďalej APTO), profesijná organizácia odboru ortopedická protetika. Jej vedenie sa tomuto problému venovalo v spolupráci so SZŠ v Bratislave na Záhradníckej ulici 44. Z iniciatívy školy sa k danej problematike uskutočnila v roku 2004 celoslovenská konferencia. Výsledkom bola úprava obsahu odbornej zložky vzdelávania v spolupráci s externými učiteľmi v priebehu rokov 2004 – 2007. V roku 2007 podalo APTO oficiálnu žiadosť na MZ SR o úpravu a inováciu obsahu vzdelávania v študijnom odbore ortopedický technik.

V roku 2004 vydala vláda SR Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. V nariadení sa stanovili podmienky odbornej spôsobilosti pre výkon práce zdravotníckych pracovníkov aj v odbore ortopedická protetika, a teda aj ortopedických technikov. Ďalším usmernením bolo stanovenie zásad na zjednotenie vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore.

V roku 2006 určilo MZ SR ako výučbové bázy pre výučbu ortopedických technikov dve stredné zdravotnícke školy, a to
SZŠ v Bratislave na Záhradníckej ulici č. 44,
• SZŠ v Žiline na Hlbokej ceste 23.

Od školského roku 2007/08 sa na SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave opäť otvorilo pomaturitné kvalifikačné štúdium ortopedický technik ako večerná forma štúdia.

V súlade s podmienkami stanovenými vo vyššie uvedenom nariadení vlády na zjednotenie vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore a na umožnenie dosiahnutia požadovanej odbornej kvalifikácie pracovníkov odboru, dňa 26. 8. 2008, s účinnosťou od 1. septembra 2008, schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Štátny vzdelávací program ortopedický technik pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách.

V súčasnosti sú teda možné nasledovné spôsoby vzdelávania odborných pracovníkov v ortopedickej protetike:
1.Dennou formou uskutočňujúcou sa ako celodenné vzdelávanie v trvaní štyri roky pre

absolventov základnej školy.
2.Externou formou uskutočňujúcou sa ako večerné vzdelávanie a to

trojročné nadstavbové štúdium pre absolventov predchádzajúceho odborného vzdelávania na SZŠ v odbore ortopedický protetik a vybraných učebných odboroch ukončených stredným odborným vzdelaním,

večerné pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

Charakteristika štúdia je v uvedenom vzdelávacom programe nasledovná (citácia je kurzívou):

Študijný program ortopedický technik pripravuje zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ortopedickoprotetickej starostlivosti. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedickoprotetickej starostlivosti na úseku zhotovovania, opravy protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela, s prihliadnutím na ich funkčné a liečebné hodnoty.

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ortopédia a ortopedická protetika, materiály, technológia zhotovovania ortopedickoprotetických pomôcok, zdravie a klinika chorôb a klinická prax. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

Zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ortopedický technik vykonáva činnosť na oddeleniach ortopedickej protetiky nemocníc, vo výrobe ortopedických pomôcok – protéz, ortéz, bandáží, ortopedickej obuvi. Pracuje tiež vo výdajniach ortopedickoprotetických pomôcok.

Koniec úryvku, pokračovanie nabudúce: Výchova a vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This