Ortopedický magazín logo

Reklama

Vzdelávanie ortopedických technikov po roku 2000

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Výchova a vzdelávanie technicko-výrobných a zdravotníckych pracovníkov v odbore ortopedická protetika

Vzdelávanie ortopedických technikov

Veľkým problémom odboru ortopedická protetika je jeho neatraktívnosť. Toto sa prejavilo aj po roku 2000. Pre pretrvávajúci nezáujem absolventov základných škôl o prácu v odbore sa v rokoch 2002 – 2007 neotvoril ani jeden ročník vzdelávania. V roku 2003 vznikla Asociácia pracovníkov technickej ortopédie (ďalej APTO), profesijná organizácia odboru ortopedická protetika. Jej vedenie sa tomuto problému venovalo v spolupráci so SZŠ v Bratislave na Záhradníckej ulici 44. Z iniciatívy školy sa k danej problematike uskutočnila v roku 2004 celoslovenská konferencia. Výsledkom bola úprava obsahu odbornej zložky vzdelávania v spolupráci s externými učiteľmi v priebehu rokov 2004 – 2007. V roku 2007 podalo APTO oficiálnu žiadosť na MZ SR o úpravu a inováciu obsahu vzdelávania v študijnom odbore ortopedický technik.

V roku 2004 vydala vláda SR Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. V nariadení sa stanovili podmienky odbornej spôsobilosti pre výkon práce zdravotníckych pracovníkov aj v odbore ortopedická protetika, a teda aj ortopedických technikov. Ďalším usmernením bolo stanovenie zásad na zjednotenie vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore.

V roku 2006 určilo MZ SR ako výučbové bázy pre výučbu ortopedických technikov dve stredné zdravotnícke školy, a to
SZŠ v Bratislave na Záhradníckej ulici č. 44,
• SZŠ v Žiline na Hlbokej ceste 23.

Od školského roku 2007/08 sa na SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave opäť otvorilo pomaturitné kvalifikačné štúdium ortopedický technik ako večerná forma štúdia.

V súlade s podmienkami stanovenými vo vyššie uvedenom nariadení vlády na zjednotenie vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore a na umožnenie dosiahnutia požadovanej odbornej kvalifikácie pracovníkov odboru, dňa 26. 8. 2008, s účinnosťou od 1. septembra 2008, schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Štátny vzdelávací program ortopedický technik pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách.

V súčasnosti sú teda možné nasledovné spôsoby vzdelávania odborných pracovníkov v ortopedickej protetike:
1.Dennou formou uskutočňujúcou sa ako celodenné vzdelávanie v trvaní štyri roky pre

absolventov základnej školy.
2.Externou formou uskutočňujúcou sa ako večerné vzdelávanie a to

trojročné nadstavbové štúdium pre absolventov predchádzajúceho odborného vzdelávania na SZŠ v odbore ortopedický protetik a vybraných učebných odboroch ukončených stredným odborným vzdelaním,

večerné pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

Charakteristika štúdia je v uvedenom vzdelávacom programe nasledovná (citácia je kurzívou):

Študijný program ortopedický technik pripravuje zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ortopedickoprotetickej starostlivosti. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedickoprotetickej starostlivosti na úseku zhotovovania, opravy protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela, s prihliadnutím na ich funkčné a liečebné hodnoty.

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ortopédia a ortopedická protetika, materiály, technológia zhotovovania ortopedickoprotetických pomôcok, zdravie a klinika chorôb a klinická prax. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

Zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ortopedický technik vykonáva činnosť na oddeleniach ortopedickej protetiky nemocníc, vo výrobe ortopedických pomôcok – protéz, ortéz, bandáží, ortopedickej obuvi. Pracuje tiež vo výdajniach ortopedickoprotetických pomôcok.

Koniec úryvku, pokračovanie nabudúce: Výchova a vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This