Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL VI.

Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnešný úryvok sa venuje téme: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava.

Nemocnica od svojho vzniku fungovala ako príspevková organizácia. Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, v ktorej je menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku napojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom (MZ SR) v rámci jeho rozpočtu.

Pre nemocnicu to znamenalo, že na svoju prevádzku mala dostávať príspevky od štátu, ktoré v tej dobe, vzhľadom na nedostatok financií v rezorte a nízke platby od zdravotných poisťovní, však nestačili zabezpečiť jej fungovanie. Okrem toho nevyhnutné bežné činnosti nemocnice (odmeňovanie zamestnancov, nákup zariadení, nakladanie s majetkom, nutnosť verejného obstarávania atď.) boli limitované hospodárskymi pravidlami brániacimi jej operatívnej činnosti. Polročné fungovanie nemocnice v tomto zaradení ukázalo, že naplnenie rozvojových programov na skvalitnenie starostlivosti o pacientov bude obtiažne až neuskutočniteľné. Na základe týchto ukazovateľov sa riaditeľ MUDr. Ján Koreň s vedením nemocnice rozhodli transformovať nemocnicu na neziskovú organizáciu. Vypracovali transformačný projekt na zaradenie Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava do transformačného procesu na vytvorenie neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Na základe vládou schváleného transformačného projektu sa príspevková organizácia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava zmenila na neziskovú organizáciu. Následne bola 1. júna 2004 založená Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. Jej zakladatelia boli a sú MZ SR a NEOPROT spol. s r. o. Nemocnica vznikla registráciou na Krajskom úrade Bratislava 13. júna 2004. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Ján Koreň (2004 až 2007).

Nemocnicu riadila správna rada, ktorej prvým predsedom bol MUDr. Vladimír Mazanec, členmi PhamDr. Anna Jauschová, Ing. Eleonóra Janíková (všetci za MZ SR), Ing. Miroslav Bachratý a Mgr. Róbert Wágner, MBA (obaja za NEOPROT, spol. s r. o.). Členmi dozornej rady boli MUDr. Miloslav Smetana – predseda, Stanislava Poláková a Ing. Ľuboš Ivica – členovia.

V súčasnosti nemocnicu riadi správna rada v zložení: prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. – predseda správnej rady a členmi sú Mgr. Hana Slávičková, Ing. Jana Kováčová, Ing. Miroslav Bachratý, Mgr. Róbert Wágner, MBA. Dozornú radu tvoria MUDr. Miloslav Smetana – predseda dozornej rady a členovia JUDr. Zoltán Sťahula, MUDr. Ján Šimo, MBA.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Nezisková organizácia sa riadila podobnými pravidlami hospodárenia ako súkromné firmy. Podstatný rozdiel bol však v tom, že vyprodukovaný zisk sa nemohol rozdeliť medzi zakladateľov organizácie alebo zamestnancov, ale musel byť použitý v rámci organizácie, napr. na liečbu pacientov, nákup zariadení a pod.

Vedenie nemocnice bolo postavené pred veľké množstvo úloh. V prvom rade bolo potrebné dohodnúť so zdravotnými poisťovňami platby za zdravotné výkony tak, aby pokrývali prevádzkové náklady nemocnice a aby sa táto mohla finančne stabilizovať. Ďalej bolo nevyhnutné začať riešiť havarijnú situáciu takmer vo všetkých jej častiach. Bolo potrebné vymeniť opotrebované zariadenia, doplniť nevyhnutné prístroje, opraviť poškodené časti budovy, zrekonštruovať operačnú sálu, ktorá nevyhovovala hygienickým požiadavkám na takúto prevádzku, zrekonštruovať bazén atď. Nemocnica si teda vyžadovala kompletnú rekonštrukciu. Vedenie muselo na rekonštrukciu získať finančné prostriedky. Pravidlá hospodárenia neziskových organizácií jej umožnili odpredať nadbytočný majetok formou verejnej súťaže a zabezpečiť tak potrebné zdroje.

Rekonštrukcia prebehla v rokoch 2005 až 2007, kompletne bolo zrekonštruované lôžkové oddelenie (napr. väčšina izieb pacientov bola vybavená klimatizáciou), operačná sála, ambulancie, priestory rehabilitácie (vrátane bazéna), vestibul nemocnice (obrázok č 101). Technické zariadenia boli vymenené a prístrojové vybavenie doplnené. Po obnove sa nemocnica stala jedným z najmodernejších zariadení svojho druhu u nás.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Rekonštrukcia priestorov umožnila plné zapojenie všetkých zložiek nemocnice do ošetrovacieho procesu. Postupne sa začali realizovať rozvojové programy, rástol počet ambulantných pacientov aj pacientov v ústavnej starostlivosti, zvyšoval sa počet operačných zákrokov. Vedenie nemocnice, aby získalo prostriedky na zvýšenie úrovne starostlivosti o pacientov, zorganizovalo doplnkové aktivity zdravotného alebo im blízkeho charakteru, napr. plávanie detí v bazéne, cvičenia na redukciu hmotnosti, cvičenia na chrbticu, pilates a ďalšie aktivity.

Jednou z ciest zlepšenia starostlivosti o pacientov bolo zapojenie sa do budovania systémov manažérstva kvality. Manažérom kvality v nemocnici v roku 2006 sa stala PhDr. Denisa Vlková MPH. Nemocnica získala prvý certifikát manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000 v roku 2007. V tom roku sa PhDr. D. Vlková stala aj riaditeľkou nemocnice.

Prioritou a hlavným zameraním nemocnice zostalo poskytovanie starostlivosti pacientom s potrebou ortopedickej pomôcky. Jej hlavným partnerom v tejto oblasti zostala firma NEOPROT, spol. s r. o., najväčší výrobca a poskytovateľ individuálnych ortopedických pomôcok na Slovensku, ktorý sídli v areáli nemocnice. Táto firma zabezpečuje pre nemocnicu všetky druhy ortopedických pomôcok, v spolupráci s ňou vykonáva uvádzanie a aplikáciu najnovších ortopedických pomôcok, napr. myoelektrických protéz HK (obrázky č. 105 a 106) či mikroprocesorom riadených protéz DK (obrázky č. 107 a 108).

ŠNOP

 

ŠNOPOd 1. 7. 2007 doteraz vedie ŠNOP nový manažment v zložení: PhDr. Denisa Vlková, MPH – riaditeľka, MUDr. Miloslav Smetana – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár operačného oddelenia a PhDr. Silvia Kovaľová, PhD. – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Primárom ambulantného a lôžkového oddelenia je MUDr. Jaroslav Olexík a primárom rehabilitačného oddelenia je MuDr. Mariana Perknovská, ktorá nahradila vo februári 2013 na tomto mieste dlhoročnú primárku MUDr. Miriam Čepíkovú.

Manažment pokračuje v modernizácii priestorov nemocnice – výmena okien, izolácia budovy, vo vybavení jednotlivých oddelení modernými prístrojmi vrátane nepriamej digitalizácie RTG pracoviska, elektrickými polohovateľnými lôžkami a modernými pomôckami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopedická protetika.

V nemocnici v súčasnosti pracuje 20 lekárov, 22 sestier, 5 sanitárov, 2 RTG asistenti, 16 fyzioterapeutov, 2 maséri a 20 zamestnancov v nezdravotníckych povolaniach. Zoznam zamestnancov je v prílohe č. 4. V prílohe je uvedený aj zoznam zamestnancov, ktorí v nemocnici (niektorí z nich aj na oddelení ortopedickej protetiky) pracovali v minulosti. (poznámka redakcie: údaje sa vzťahujú k roku vydania publikácie, teda r. 2014)

ŠNOP naďalej pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy v dôsledku vrodených a získaných porúch pohybového aparátu, zabezpečuje diagnostiku, liečbu, návrh i aplikáciu optimálnych ortopedických pomôcok.

V nemocnici sa pokračuje v rozvoji tých činnosti, ktoré vykonávalo Oddelenie ortopedickej protetiky FN Bratislava tak na úseku ambulantnej, ústavnej, rehabilitačnej a operačnej zdravotnej starostlivosti, ako i na úseku vzdelávania.

ŠNOP pri zabezpečovaní ortopedickoprotetickej starostlivosti úzko spolupracuje s pracoviskami ortopedickými, traumatologickými, chirurgickými, neurologickými a rehabilitačnými, tiež s rehabilitačnými ústavmi a kúpeľnými zariadeniami, a to ako formou vzájomných konziliárnych vyšetrení, tak aj formou poskytovania ošetrení a iných úkonov.

Spádové územie nemocnice je oblasť bývalého Západoslovenského kraja, vzhľadom na niektoré špecifické diagnostické a terapeutické možnosti sú však na oddelení ošetrovaní pacienti z celého Slovenska.

ŠNOP má tieto časti:

A. Ambulantné oddelenie

pozostáva zo špecializovaných ambulancií:

a) ortopedická ambulancia
V rámci ambulancie sa zabezpečuje

•diagnostika a liečba akútnych i chronických ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte,

•špecifikácia vhodnej ortopedickoprotetickej pomôcky (protézy, ortopedickej obuvi, ortopedických vložiek, pomôcky na spevnenie resp. odľahčenie končatín),

•komplexné opatrenia v prevencii druhotných poškodení pohybového aparátu v nadväznosti na základné ochorenie, resp. deformitu,

•návrhy optimálnej životosprávy.

b) ambulancia pre ortotiku a protetiku dospelých a ambulancia pre ortotiku a protetiku detí a dorastu

V ambulanciách sa realizuje komplexná starostlivosť o pacientov (podľa veku), ktorých zdravotný stav si vyžaduje terapeutický alebo kompenzačný zásah s potrebou aplikácie jednoduchej alebo zložitej ortézy končatiny alebo protézy.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

c) ambulancia pre deformity chrbta

V ambulancii sa vykonáva komplexná konzervatívna liečba chýb, chorôb a deformít chrbtice a chrbta vrátane indikácie a kontroly výroby korzetov (korekčných, fixačných, stabilizačných), napr. po traumách chrbtice, u idiopatických skolióz atď.

d) podologická ambulancia

V tejto ambulancii sa robí diagnostika chýb, chorôb a deformít nohy (chodidla) a ich ošetrenie ortopedickou pomôckou. Lekári tu vykonávajú podobaroskopické, plantografické vyšetrenie, vyšetrenie Eclipse (podobarografické počítačové vyšetrenie), indikujú ortopedické vložky, obuv, ale i operačné riešenie deformít.

e) rehabilitačná ambulancia

V ambulancii sa poskytuje komplexná i špecializovaná fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť. Odborné vyšetrenie lekárom FBLR absolvujú pacienti v ambulantnej časti, ako i pacienti hospitalizovaní na lôžkovom oddelení.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

f) interná ambulancia

Ambulancia zabezpečuje kompletné interné vyšetrenie (anamnéza, diagnostika, liečba), EKG a RTG hrudníka, interné predoperačné vyšetrenie.

g) geriatrická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje špecializovaný prístup geriatra pri identifikovaní príznakov, ktoré limitujú nezávislosť ľudí nad 65 rokov, ako je strata pamäti, interakcia liekov, inkontinencia, poruchy chôdze a rovnováhy, nálady a poruchy spánku a pod.

B. Lôžková časť

Celková kapacita oddelenia je 30 lôžok. Tak ako ostatné časti nemocnice, aj táto časť je architektonicky riešená bezbariérovým spôsobom a má vlastné rehabilitačné pracovisko. Pacienti sú hospitalizovaní na jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách. Všetky izby sú po kompletnej rekonštrukcii, výmene okien a sú klimatizované. Na oddelení majú pacienti k dispozícii mikrovlnnú rúru, chladničku, varnú kanvicu, televízor, DVD, WI-FI (obrázky č. 115 až 118).

Na oddelení sú hospitalizovaní predovšetkým pacienti s potrebou zložitej ortopedickej pomôcky, pacienti po amputáciách, deti so skoliózou na krátkodobé pobyty spojené s preberaním ortézy trupu-korzetu (obrázok č. 119) a deti so skoliózami na letné rehabilitačné pobyty, pacienti na revitalizačné pobyty po totálnej výmene bedrového a kolenného kĺbu.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Amputovaným (najmä novoamputovaným) pacientom sa robí komplexné vyhodnotenie zdravotného stavu z hľadiska tolerancie záťaže, zaradenie do režimu používania protézy a indikácia a aplikácia optimálnej protézy.

Počas hospitalizácie absolvujú okrem aplikácie pomôcky aj komplexnú rehabilitačnú liečbu, takže domov, resp. do rehabilitačného zariadenia odchádzajú nielen s kvalitne vyhotovenou pomôcku, ale sú na ňu aj adaptovaní. Pacienti zväčša zvládajú chôdzu s protézou a sú poučení o režime, ktorý majú dodržiavať (obrázok č. 120).

Pacienti na oddelení sú rehabilitovaní aj na modernom cvičebnom a liečebnom zariadení Redcord (obrázky č. 121 a 122). Redcord je inovovaná liečebná metóda pohybovej liečby v špeciálnom závesnom aparáte vyvinutom pre tento typ cvičenia. Cvičenie v systéme Redcord sa aplikuje na celé telo alebo jednotlivé časti trupu a končatín. Závesný systém umožňuje presnú diagnostiku oslabených svalov a umožňuje cieleným cvičením ich zapojenie do pohybových vzorov. Redcord sa využíva na diagnostiku porúch svalového systému, na ich liečbu v individuálnom alebo skupinovom cvičení pre dospelých aj deti. Cvičenie v systéme Redcord využívajú úspešne aj vrcholoví športovci. Veľkosť zaťaženia sa volí nastavením popruhového systému a prispôsobením aktuálnemu zdravotnému stavu jedinca a jeho funkčným schopnostiam.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

C. Rehabilitačné oddelenie

Rehabilitačné oddelenie tvorí komplex pracovísk ako je telocvičňa, elektroliečba, vodoliečba, bazén, masáže a pracovisko laseroterapie. Pacientom je poskytovaná komplexná rehabilitačná starostlivosť vrátane predoperačnej a pooperačnej rehabilitácie. Hlavné zameranie oddelenia je rehabilitácia pacientov s deformitami chrbtice a končatín, skoliózami a pacientov po amputáciách končatín. Na obrázkoch č. 123 a 124 je skupinová a individuálna liečebná telesná výchova (LTV) detí v telocvični. Na oddelení je možnosť absolvovať špeciálne rehabilitačné programy pre pacientov pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu, napr. pacientov s osteoporózou a pod.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Na pracoviskách oddelenia sa využívajú elektroliečebné prístroje (obrázok č. 125) a rôzne druhy iných zariadení, napr. Posturomed, ktorý je určený na testovanie a senzomotorickú reedukáciu pacientov na instabilnej plošine. Prístroj napomáha pri navodzovaní správnych pohybových stereotypov u niektorých pacientov s poruchou statiky a lokomócie, napr. po zlomeninách končatín, ochoreniach chrbtice (obrázok č. 126).

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Nemocnica v snahe zvýšiť finančné príjmy mimo zdravotných poisťovní dlhodobo využíva v rámci Centra zdravia svoje priestory na poskytovanie rekondičných aktivít najmä v poobedňajších hodinách a počas víkendov. Predovšetkým ide o priestory rehabilitačného oddelenia, kde sa realizujú relax programy a rekondičné programy pre širokú verejnosť. Aktivity sú vedené fyzioterapeutmi.

Najviac sú využívané rekondičné programy v bazéne a v telocvični. V bazéne je najobľúbenejšia hydrokinezioterapia na spôsob aquaaerobiku a hydrokinezioterapia s využitím posilňovacích pomôcok na spôsob aquafitness (obrázok č. 129).

V telocvični sú to individuálne alebo skupinové liečebné telocviky na posilnenie svalového korzetu v podobe cvičenia na chrbticu, pilates a cvičenia pre deti so skoliózou či chybným držaním tela (obrázok č. 130).

Uvedené aktivity sú výbornou motiváciou a možnosťou pre pacientov, ktorí sa naučia, ako pokračovať v starostlivosti o pohybový aparát a celkovú kondíciu po ukončení rehabilitácie. Pre tehotné ženy sa realizujú cvičenia pre tehotné, ktoré im umožňujú udržiavať sa počas tehotenstva v harmonickom telesnom aj duševnom stave pomocou liečebného telocviku napr. na posilňovanie svalstva panvového dna. Podobný účel má i aquaaerobik pre tehotné, t. j. hydrokinezioterapia na posilňovanie svalstva panvového dna a profylaxiu popôrodných ťažkostí – napomáha ženám po pôrode vrátiť sa rýchlejšie do pôvodnej formy.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

V kurzoch psychoprofylaxie skúsená fyzioterapeutka pripravuje formou individuálnej alebo skupinovej edukácie a liečebného telocviku tehotné klientky na pôrod. Cieľom Centra zdravia je každý rok priniesť aktivity zaujímavé pre klientov. V rámci liečebného telocviku sa zaviedli cvičenia podľa metodiky MUDr. Smíška SM Systém a cvičenia v závesnom aparáte REDCORD. Bol zakúpený nový prístroj na lymfodrenáž, ktorý sa využíva u pacientov aj u klientov pri rekondičných aktivitách.

Veľkej obľube sa teší hydrokinezioterapia na podporu zdravého vývinu dieťaťa vo forme kurzov plávania pre deti. Po dlhodobo úspešných víkendových kurzoch sa osvedčili aj kurzy v dopoludňajších hodinách v pracovnom týždni. Uspokojil sa tak záujem rodičov a vyplnil voľný priestor v kapacite bazéna. Veľmi úspešný je liečebný telocvik zameraný na edukáciu a prevenciu komplikácií z nadváhy, medzi klientmi známy ako redukčný kurz.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Novinkou sú víkendové kurzy vedené ako liečebný telocvik a edukácia posturálnych funkcií s inštruktážou, známe ako kurz SM systém I a škola chrbta, ktoré sú určené pre menšie skupinky klientov. Takto môžu ľahšie pochopiť spomínané metodiky, naučiť sa manipulovať s vlastným telom a tiež používať cvičebné pomôcky k jednotlivým metodikám. Je to príprava na systematickú starostlivosť o pohybový aparát a začlenenie sa do pravidelných cvičení vo väčších skupinách, ktoré sú po jej absolvovaní jednoduchšie.

Víkendové kurzy BABY FITÍK sú určené pre rodičov s maličkými deťmi. V rámci nich absolvujú edukáciu a liečebný telocvik na podporu zdravého vývinu dieťaťa. Cvičenia vedú fyzioterapeuti, ktorí sú školení na prácu s deťmi a ovládajú zákonitosti psychomotorického vývoja detí. Pomôžu rodičom nielen so správnou manipuláciou s dieťaťom, ale môžu im tiež pomôcť zachytiť prípadnú hroziacu koordinačnú poruchu alebo zlý pohybový stereotyp dieťaťa. Veľkej obľube sa teší ponuka masáží. Popri klasických a reflexných masážach sa robí masáž lávovými kameňmi, shiatsu a liečebné masáže založené na mäkkých technikách, vykonávané fyzioterapeutmi.

D. Operačné oddelenie

Operačné oddelenie ŠNOP má k dispozícii moderné priestory s dvoma operačnými sálami, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť formou ortopedických a chirurgických zákrokov s následnou ústavnou zdravotnou starostlivosťou a formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia (obrázky č. 134 a 135).

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Moderné RTG pracovisko umožňuje bežné snímkovanie s využitím nepriamej digitalizácie snímok (obrázok č. 136). V areáli nemocnice slúži pre potreby pacientov i lekáreň A-Medical, takže s predpísanými liekmi nemusia chodiť do iných zariadení (obrázok č. 137).

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Vzdelávacia činnosť

ŠNOP už 10 rokov úspešne realizuje jarné a jesenné dni ŠNOP, kde kolegom lekárom predstavuje novinky z ortopedickoprotetickej liečby (obrázok č. 138). ŠNOP je výučbovou základňou v oblasti ortopédie, rehabilitácie a ortopedickej protetiky pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu zdravotníckych pracovníkov, a to Lekárskej fakulty UK, Slovenskej zdravotníckej univerzity, Farmaceutickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK, tiež pre študentov Strednej zdravotnej školy v Bratislave.

Nemocnica umožňuje:

predšpecializačnú prípravu v odbore ortopédia a FBLR. Tiež možnosť špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ortopedická protetika ukončeného atestáciou. V súčasnosti je ŠNOP jednou z mála nemocníc, ktorá vďaka nastaveným procesom kvality a efektívnosti spĺňa kritériá medzinárodných noriem ISO a opakovane od roku 2007 je držiteľom týchto certifikátov:
• Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008,
• Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004,
• Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Zároveň sa ŠNOP ako prvá nemocnica na Slovensku zapojila do hodnotenia zariadení verejného sektora na základe samohodnotenia v zmysle modelov výnimočnosti EFQM a CAF. Ide o modely, v ktorých sa hodnotia predpoklady a výsledky zapojených organizácii v zmysle ukazovateľov kvality a výnimočnosti vo vzťahu k zamestnancom, klientom a spoločenskému prostrediu. Vďaka tejto aktivite a auditom, ktoré prebehli v nemocnici, je nemocnica držiteľom aj týchto ocenení:
• Ocenenie zlepšenia výkonnosti v Národnej cene SR za kvalitu 2012 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti EFQM,
Víťaz v Národnej cene SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti CAF (obrázok 145).

 

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom diely.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 99, 100: Archív fotiek MUDr. Ján Koreň

Obrázok 101, : Archív fotiek NEOPROT

Obrázok 107, 107, 109, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137: Archív fotiek MUDr. Miloslavo Smetana

Obrázok 124, 126, 130, 145: Archív ŠNOP

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This