Ortopedický magazín logo

Reklama

Prezident SLÚŠ Andrej Janco o tom, ako má VšZP likvidovať pozostatky slovenského zdravotníctva

Únia špecialistov a VšZP

Foto: ilustračné, TASR

Zverejňujeme list prezidenta Slovenskej lekárskej únie špecialistov, adresovaný ministrovi zdravotníctva, premiérovi, vedeniu štátnej zdravotnej poisťovni VšZP a predsedníčke Výboru pre zdravotníctvo NRSR. Slovenská lekárska únia špecialistov trvá na tom, že prístup k uzatváraniu zmlúv s poskytovateľmi, k financovaniu zdravotnej starostlivosti a tak k vytváraniu podmienok pre činnosť zdravotníkov v SR spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva. O reakciu sme požiadali VšZP, ministerstvo zdravotníctva aj predsedníčku výboru NR SR pre zdravotníctvo.

O 10:25 SME SPRÁVU AKTUALIZOVALI O STANOVISKO VšZP, na konci článku. 

Vážený pán minister zdravotníctva,

dňa 19.1.2021 sme zaslali na generálne riaditeľstvo VšZP, a.s. ( ďalej Poisťovňa) kategorický nesúhlas so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej VZP), ktoré navrhli  zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. s antedatovanou účinnosťou a záväzkami pre poskytovateľov nad rámec, ktorý ukladá zákon, navyše bez predchádzajúceho jednania so všetkými zástupcami poskytovateľov. Naše stanovisko sme podložili argumentami opierajúcimi sa o aktuálne platnú legislatívu. Vysvetlili sme, že Poisťovňou navrhované zmeny vo VZP výrazne znevýhodňujú a existenčne ohrozujú ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvedené sme dali na vedomie ministrovi zdravotníctva SR ako zástupcovi  akcionára v štátnej verejnej zdravotnej poisťovni, premiérovi a predsedníčke zdravotného výboru NRSR.

Odpoveďou na náš písomne vyjadrený nesúhlas bolo promptne zorganizované online jednanie  kompetentných zástupcov na generálnom riaditeľstve   Poisťovne so zástupcami vedenia našej profesnej organizácie. Jednanie malo konštruktívny priebeh. Úvodom sme upozornili na skutočnosť, že štatutárni zástupcovia Poisťovne sú podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu  verejnými funkcionármi a v zmysle Ústavy SR môžu konať len to, čo im ukladá zákon a preto sú pri jednaní o navrhnutých nových VZP odkázaní výhradne na  súhlas poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako zmluvného partnera. My ako zástupcovia poskytovateľov nesúhlasíme s akýmkoľvek záväzkom nad rámec zákona, neustúpime ani pod tlakom  nevodením časovej tiesne, ani osvedčeným zavádzaním o tzv. mäkkých pravidlách. Dopad nekorektných VZP by pocítil (ako vždy)  konečný článok celého reťazca – pacient. Pôvodný argument Poisťovne, že nové VZP len kopírujú zákon sme si na jednaní navzájom vysvetlili  na konkrétnych príkladoch. Po analýze sme sa spoločne dohodli hneď v úvode, že zákon ohýbajú a pozmeňujú, z nášho uhla v neprospech poskytovateľa. Vo VZP je dokonca záväzok zmluvných poskytovateľov, že v rozpore so zákonom nebudú akceptovať výsledky vyšetrení alebo odporúčania nezmluvného poskytovateľa.  Viacerí poskytovatelia pri prečítaní VZP začali zvažovať koniec činnosti alebo nezmluvný vzťah. Následkom pre pacienta by mohli byť síce naďalej povinné odvody do zdravotného poistenia, ale navyše aj hotovostné platby za špecializované vyšetrenie a k tomu potrebné laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia . Pre poisťovňu možno prvoplánová výhoda, lebo nebude mať  výdavky iba príjmy  a môže podporiť preferované zariadenia  a výkony. Pre spoločnosť vážne ohrozenie zdravotnej bezpečnosti , na prahu ktorého sme už v súčasnosti.

Vzhľadom na to, že  vydanie stanoviska Poisťovne si údajne vyžadovalo širšie grémium, dohodli sme sa, že naša spoločná komunikácia bude pokračovať a Poisťovňa  začiatkom februára vydá písomné stanovisko ku konkrétnym vzneseným námietkam.  Odvtedy sme žiadne stanovisko neobdržali. Napriek opakovanej písomnej žiadosti poverenej členky jednacieho teamu SLÚŠ, sme neobdržali odpoveď, ani návrh zápisnice.

Máme za to, že v najvyššom vedení nie je vôľa  ponechať pôvodné všeobecné zmluvné podmienky, pretože  nové VZP poskytujú Poisťovni širšie možnosti inkasovať od poskytovateľa  vyššie sumy ako  bola platba zdravotníckemu zariadeniu za zdravotné výkony, a to podľa potreby a rozhodnutia Poisťovne  bez ohľadu na  mieru zavinenia poskytolateľa.   Je to jedna z možností ako sa dajú vyrovnať  straty v hospodárení a získať financie na momentálne preferované výkony. Uvedený prístup k uzatváraniu zmlúv s poskytovateľmi, k financovaniu zdravotnej starostlivosti a tak k vytváraniu podmienok pre činnosť zdravotníkov v SR spôsobuje verejné ohrozenie a definitívne likviduje pozostatky slovenského zdravotníctva. Sme presvedčení, že si to zamestnanci Poisťovne plne uvedomujú a preto sa stále nepodarilo zabezpečiť žiadny podpis zamestnanca Poisťovne pod zamietavé stanovisko k našim pripomienkam. Mohol by to byť podpis pod stanoviskom v rozpore s tým, čo umožňuje zákon zástupcom organizácie so 100% finančnou účasťou štátu.  Napriek tomu, že Poisťovňa ani na písomnú výzvu nezaslala návrh zápisnice z jednania,  máme k dispozícii kompletný zvukový záznam z dvojhodinového jednania s touto verejnoprávnou štátnou organizáciou o zmluvných podmienkach pre zdravotnícke zariadenia ich poistencov, ktorým môžeme objektivizovať naše tvrdenia.

Týmto si dovoľujeme požiadať o akceptovanie existencie nášho právneho vedomia a o korektný prístup k príprave tak závažného dokumentu ako sú všeobecné zmluvné podmienky najväčšej  verejnej zdravotnej poisťovne v SR , kam poistenci povinne odvádzajú svoje poistné.  Poisťovňa je povinná dohodnúť VZP s poskytovateľom a nielen so strategicky vybranými zástupcami , ktorí  riešia záložné témy a malichernosti, pričom  toxické veci  v zmluve bez problémov prijmú  so zavádzajúcim nepravdivým zdôvodnením, že sú do zmluvy zaradené len na vzájomné oboznámenie sa s povinnosťami a právomocami, ktoré údajne kopírujú zákon.

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco v. r., prezident  SLÚŠ

MUDr. Alena Jancová v. r., hlavná koordinátorka pre legislatívu a ZP za Slovenskú lekársku úniu špecialistov

Na vedomie:

MUDr. Beáta Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva  VšZP, a.s.

Igor Matovič, predseda vlády , premier@vlada.gov.sk

Mgr. Jana Bitó Cigániková, MBA, predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo NRSR

Zdroj: Slovenský syndikát novinárov

 

Reakcia VšZP: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa vynaložila maximálne materiálne, ale aj personálne zdroje pre zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti svojim poistencom a rovnako na zabezpečenie finančnej stabilizácie ambulantného sektora od 1. januára 2021. Podotýkame, že všetci špecialisti a ich organizácie podpísali zmluvy a to aj vrátane všeobecných zmluvných podmienok, pričom pripomienky asociácií boli zakomponované do podmienok a zmeny boli len minimálne. VšZP odmieta obvinenia z toho, že sú podmienky likvidačné a nevýhodné pre pacienta.  Ako rovnocennému zmluvnému partnerovi bol predložený návrh novej zmluvy, ktorej neoddeliteľnú časť tvoria všeobecné zmluvné podmienky. Predložený návrh novej zmluvy s upravenými zmluvnými podmienkami poisťovňa nenúti nikoho akceptovať, dohoda je na zmluvnej slobode oboch strán a nadobudne platnosť dňom uzatvorenia novej zmluvy a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení na webovom sídle poisťovne. Slovenská únia špecialistov podpísala dodatok v čase keď mala ešte priestor na trojmesačné dohadovacie konanie, čiže v žiadnom prípade nebola v časovom strese. Časti, ktoré únia spochybňuje sú výlučne vo všeobecných zmluvných podmienkach už niekoľko rokov, čiže únia ich opakovane podpísala. Zdôrazňujeme však, že zmeny boli minimálne, týkali sa legislatívy, boli ešte doplnené o lekárenskú starostlivosť a boli detailne popísané ošetrovateľské postupy, čo sa však Slovenskej únie špecialistov nijako nedotklo. Z týchto dôvodov považujeme reakciu Slovenskej lekárskej únie špecialistov za nepochopiteľnú.

Foto: TASR

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This