Ortopedický magazín logo

Reklama

MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe

menej frekventované metódy v prevencii, diagnostike a liečbe

Akupunktúra je jednou z menej frekventovaných metód liečby. Foto: ilustračné, Envato Elements

MUDr. Gustáv Solár, PhD. je slovenský akupunkturista, psychiater, rehabilitačný lekár a odborný garant Ministersta zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného študijného programu „Diagnostika, liečba a prevencia v akupunktúre“. Témou rozhovoru sú menej frekventované metódy v prevencii, diagnostike a liečbe. Ktoré to sú a ktorým pacientom vedia pomôcť? 

Ste odborným garantom medzinárodného projektu Erasmus+ „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov s využitím menej frekventovaných metód“. Prečo sú vlastne tie menej frekventované metódy dôležité a načo práve takýto medzinárodný projekt?

MUDr. Gustáv Solár, PhD.: Medzi menej frekventované metódy zaraďujeme tie, ktoré nie sú prioritným záujmom hlavného prúdu medicíny, kde doposiaľ jednoznačne dominujú farmakologické metódy a niektoré fyzikálne metódy najmä v aktuálnej situácii v celej západnej spoločnosti. Na druhej strane napr. medicínske odbory ako akupunktúra, rehabilitácia, niektoré neurotechnologické metódy, či napr. zvukové techniky, alebo muzikoterapia nepatria medzi aktuálne príliš preferované. Napriek tomu majúveľký diagnostický, terapeutický aj preventívny potenciál a to jednak samostatne, ale predovšetkýmv úzkej integrovanej vzájomnej spolupráci, kde sa tento potenciál môže výrazne posilňovať.Samozrejme, najnovšie poznatky ukazujú aj na prelínanie teoretických a fyziologických základov týchto disciplín a metód, ktoré je potrebné študovať a rozvíjať spoločne, alebo aspoň v úzkej vzájomnej súčinnosti a v konečnom dôsledku aplikovať aj v klinickej praxi. Preto je aj cieľom projektu vytvoriť najmä vzdelávaciu bázupri ich širšie a integrovanejšie uplatnenie v praxi.

Podobne by sme sa radi opýtali na komplexný multiprofesionálny prístup. Čo máme rozumieť pod „komplexný“ a čo pod „komplexný multiprofesionálny“?

MUDr. Gustáv Solár, PhD.: Najprv by som rád uviedol pár myšlienok ku komplexnému prístupu v medicíne všeobecne. Tu je problém v tom, že pacient a každý človek je komplexná multidimenzionálna bytosť, zjednodušene veľmi zložitý organizmus s mnohými úrovňami, ktoré sú všetky navzájom úzko prepojené. Nielen z teórie systémov, ale aj zo skúsenosti vieme, že v žiadnom systéme nemôže existovať porucha, ktorá by nemala vplyv na všetky časti a úrovne systému. Každý človek je komplexná a neopakovateľná individuálna bytosť, ktorá má svoju históriu (anamnézu, alebo výstižnejšie životný príbeh s chorobami, traumami, stresom, ale aj radosťami a nádejami a pod.), genetické a epigenetické faktory, sociálne zručnosti, psychologickú charakteristiku, úroveň spirituálneho ukotvenia aďalšie charakteristiky. Každá porucha viac, či menej ovplyvňuje každú túto komponentu. V histórii bol kedysi lekár akýsi polyhistor, ktorý bol na súdobej úrovni odborník na všetko. S pribúdajúcim rozsahom poznatkov sa začala uplatňovať špecializácia, ktorá dnes dosiahla stupeň, ktorý možno charakterizovať ako na jednej strane potrebný, ale na druhej strane už vyžadujúci interdisciplinárnu spoluprácu pri liečení aj diagnostike pacienta. Komplexná starostlivosť vyžaduje starostlivosť o celého človeka v jeho komplexnosti, teda spoluprácu odborníkov z viacerých odborov, nezriedka nielen medicínskych – napríkladpsychológa, fyzioterapeuta, duchovného, liečebného pedagóga, športového pedagóga, akustika, muzikoterapeuta a pod. To je samozrejme aj časove, finančne aj personálne náročné. Manažment takejto starostlivosti je v rukách pacienta, čo je v správne, lebo nie štát, ale pacient je sám zodpovedný za svoje zdravie. Štát však musí zabezpečiť takúto ponuku a možnosť pre každého, kto to potrebuje a uplatní takúto požiadavku. To je vec zdravotnej výchovy populácie, ale aj prípravy lekárov a ďalších odborníkov zvlášť v súvislosti s tzv. štvrtou priemyselnou revolúciou, ktorá vyžaduje aj posuny vo filozofii zdravia a medicíny.

V štúdiu  komplexných procesov v organizme človeka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesov v celom kozme a majú svoje zákonitosti je už nevyhnutne potrebné zapojiť nielen zdravotníkov, ale aj napr. fyzikov, matematikov a ďalších nezdravotníckych odborníkov, čo vyžaduje multiprofesionálnu spoluprácu teda komplexný multiprofesionálny prístup, ktorý obohatí celé vedecké spektrum o nové poznatky, ktoré môžu byť podstatné pre všetky zúčastnené vedné odbory a ku ktorým sa možno dopracovať vzhľadom na rozsah problematiky len multiprofesionálne. V konkrétnej praxi však musí byť aj pri najužšej spolupráci zachovaná profesionálna kompetencia, teda – ľudovo povedané – lekár nemôže riadiť jadrovú elektráreň rovnako, ako jadrový fyzik nemôže liečiť. Tento princíp samozrejme platí pre celé multiprofesionálne spektrum.

menej frekventované metódy liečby
Jednou z metód je aj zvuková terapia. Na obrázku terapia so zvonom Koshi. Foto: Envato Elements

Čo má projekt priniesť nové oproti tomu, čo už tu dnes máme a ako by to mohlo napomôcť, aby z toho slovenskí pacienti ale aj pacienti z ostatných krajín zapojených alebo nezapojených do projektu mohli čo najviac profitovať, ak teda pod profitom najviac rozumieme – čo najdlhšie a najlepšie bytie alebo prospievanie v dobrom zdraví? Aké hlavné posolstvá skrýva projekt pre rozvoj súčasnej medicíny?

MUDr. Gustáv Solár, PhD.: Predovšetkým vytvoriť bázu pre vzdelávaniena multiprofesionálnej úrovni tak, aby sa rozšírila vedomostná úroveň odborníkov, ktorí sa potenciálne budú podieľať na multiprofesionálnej spolupráci. Pri takejto spolupráci je podstatné, aby jednotliví odborníci získali určitý nevyhnutný rozsah vedomostí aj z ostatných zúčastnených odborov, lebo bez toho je skutočne efektívna spolupráca nemožná. V tomto konkrétnom prípade zabezpečiť takéto vzdelávanie z oblasti akupunktúry, akustiky, neurotechnológií a rehabilitácie a aj potrebné spoločné študijné materiály pre takúto aktivitu. Tento projekt kombináciou poznatkov z akupunktúry, akustiky, terapie aj diagnostiky zvukom, neurotechnológií a rehabilitácie podstatne skvalitní komplexné použitie týchto poznatkov v zefektívnení rehabilitácie, akupunktúry, zvukovej terapie a muzikoterapie, ako aj neurotechnológií integráciou vzájomných poznatkov a postupov podstatne zlepší komplexnú zdravotnú starostlivosť v týchto okruhoch a vytvorí možnosť výchovy ďalších odborníkov pre takúto spoluprácu. Nové komplexné postupy budú výrazne ovplyvňovať skvalitnenie starostlivosti o pacienta kdekoľvek budú používané a otvorí aj ďalšie možnosti pre efektívny výskum v tejto problematike. Osobne verím, že aj po ukončení tohto projektu sa k nám pridajú aj ďalší odborníci z iných odborov a integrovaný prístup k výskumu, prevencii, diagnostike a terapii prinesie aj nové možnosti pre našich pacientov. Dúfam, že značná participácia slovenských pracovísk na tomtoprojekte a jeho výstupoch určite prispeje aj k dobrému menu Slovenska a garantuje, že tieto postupy budú dostupné slovenským pacientom.

Za odborný rozhovor ďakujeme:

MUDr. Gustáv Solár, PhD.

Slovenský akupunkturista, psychiater a rehabilitačný lekár.

Zastáva pozíciu odborného garanta Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o. v Šamoríne.

Tiež je prezidentom Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny a Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny na Slovensku.

Odborným garantom študijného programu „Diagnostika, liečba a prevencia v akupunktúre“, akreditovaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odborným garantom medzinárodného recenzovaného vedeckého časopisu „Akupunktúra a naturálna medicína“ a aktuálne aj odborným garantom medzinárodného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ na podporu odborného vzdelávania a prípravy – spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov pod názvom „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na využitie menej frekventovaných metód“, ktorý koordinuje Slovenská republika.

erasmus+

 

 

 

 

 

Redakcia

Foto: Envato Elements, Erasmus+, archív MUDr. Gustáv Solár, PhD.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This